กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงพลังงานจับมือ3การไฟฟ้าสร้างเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานกับเยาวชนทั่วประเทศ

  • Date : 06/06/2016, 15:55.

กระทรวงพลังงานจับมือ3การไฟฟ้าจัดโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน สร้างเครือข่ายในโรงเรียน89แห่ง 77จังหวัดทั่วประเทศ หวังประชาชนเข้าใจนโยบายพลังงานของรัฐบาล

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับ  3 การไฟฟ้า(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง) เปิดตัวโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงานเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 89พรรษา ในปี 2559 โดยกำหนดจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงานกับครูและนักเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 89 โรงเรียน ในพื้นที่ 77 จังหวัด เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน เป็นการสร้างความรู้ระบบพลังงานไฟฟ้าแก่เยาวชนและประชาชน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าใจและร่วมมือในการพัฒนาและจัดหาพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาล 
 
สำหรับกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของ 3 การไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้ามาสู่บ้านได้อย่างไร วิธีคิดค่าไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย เป็นต้น หลังจากได้รับความรู้ด้านพลังงานครบถ้วนแล้ว แต่ละโรงเรียนจะส่งโครงงานการประหยัดพลังงานเข้ามานำเสนอ ซึ่งคาดว่าทั้ง 89 โรงเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานมากขึ้น และต่อยอดเป็นเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า เผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าแก่คนรอบข้างต่อไป

 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด