กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

เลือกโครงการMove World Together ของกฟผ.เป็นตัวแทนประเทศชิงรางวัลยูเนสโก

  • Date : 03/05/2016, 15:02.

สกอ.เลือกโครงการ  Move World Together ของ กฟผ. เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประกวดชิงรางวัลด้านกระบวนพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนของ UNESCO - Japan Prize on Education for Sustainable Development (ESD) 2016

  นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้คัดเลือกโครงการ  Move World Together : เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของ กฟผ. ให้เป็นโครงการตัวแทนประเทศไทยที่มีความโดดเด่นด้านกระบวนพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน (Education for Sustainable Development - ESD) เข้าร่วมในการประกวดชิงรางวัลจาก องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO – Japan Prize on Education for Sustainable Development (ESD) 2016 โดยได้นำส่งให้คณะกรรมการนานาชาติของ UNESCO เป็นผู้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผลงานของโครงการ Move World Together มีความโดดเด่นทางการพัฒนาเยาวชน และสามารถสร้างผลงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง รวมทั้งเกิดเป็นนวัตกรรมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการฯ จะประกาศผลการประกวดในเดือนกันยายน 2559 นี้

สำหรับกระบวนการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน (ESD) เป็นแนวโน้มของโลกที่ UNESCO ให้ความสนใจและตั้งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า ภายในปี พ.ศ. 2573 (Sustainable Development Goal - SDG 2030)

โครงการ Move World Together : เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กฟผ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กรมกิจการเด็กและเยาวชน และสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนในรูปแบบค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มาแล้วเป็นปีที่ 5 โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนวิธีคิดของเยาวชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้เยาวชนสามารถนำความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตน ลดปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับประเทศและนานาชาติ โดยระหว่างปี 2557 - 2559 ที่ผ่านมามีผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมได้รับรางวัลรวมถึง 38 รางวัล

            

 

 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด