กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

"เชฟรอน"หนุนปั้นช่างเทคนิคที่มีคุณภาพ ป้อนภาคอุตสาหกรรม สอดรับนโยบายไทยแลนด์4.0

  • Date : 25/08/2017, 17:17.
โครงการ Chevron Enjoy Science ให้การสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสุรนารี”หวัง สร้างช่างเทคนิค ที่มีทักษะ ความสามารถใน การปฏิบัติงานจริงให้ก้าวสู่ตลาด แรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
 
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมาถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้นการตั้ง “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสุรนารี” ขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา จึงเป็นการช่วยส่งเสริมคุณภาพของประชากรในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน สอดรับกับแนวคิดการพัฒนาจังหวัดที่มุ่งสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า  โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต  มี วัตถุประสงค์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการส่งเสริมการศึกษาในสาขา วิทยา ศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ STEM  รวมทั้งการพัฒนานักเรียนอาชีว ศึกษาและบุคลากร สาย อาชีพให้มีทักษะตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
 
โดยการที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นฐานผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ผลิตระดับโลก และยังเป็น ศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของอีสานตอนล่าง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตช่างเทคนิคป้อนสู่พื้นที่ต่างๆ  ทางโครงการChevron Enjoy Scienceจึงมีความคาดหวัง ว่า “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสุรนารี”  แห่งนี้จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายรัฐบาล อีกทั้งบรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงาน ฝีมือระดับช่างเทคนิคทั้งในเชิง ปริมาณ และ คุณภาพที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่
 
รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของ“ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสุรนารี”   คือ การพัฒนา ครูอาชีวะและบุคลากรสายอาชีพ ให้มีทักษะความรู้ที่ทันสมัย และสามารถนำไปถ่ายทอดต่อให้กับนักเรียนอาชีวะ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ ในภาคอีสาน  ในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและเพิ่มทักษะให้ครูอาชีวะสามารถนำไปปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อผลิตช่างเทคนิคได้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ทุกระดับ ตั้งแต่เอสเอ็มอีจนถึงบริษัทข้ามชาติ” 
 
“ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสุรนารี”   จะประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ 3 ส่วน ได้แก่ 1.ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน เพื่อเติม องค์ความรู้ด้านสะเต็มสำหรับอาชีวศึกษา 2. ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะด้านแมนูแฟคเจอริ่ง เน้นการประยุกต์  ใช้กระบวนการผลิตสมัยใหม่ อาทิ ตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์ การใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ การใช้เครื่องตัดกัดกลึงชิ้นงาน (CNC) และ 3.ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะด้านโรโบติก เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งจะนำองค์ความรู้มาใช้ร่วมกับระบบ  ออโตเมชั่น เพื่อผลิตชิ้นงานจริง 
 
ปัจจุบันศูนย์ฯดังกล่าว แห่งนี้มีวิทยาลัยเทคนิคที่ร่วมเครือข่าย จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย และวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ โดยตั้งเป้าว่าภายในปี 2560 จะขยายเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มได้ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง
 
กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด