กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กฟผ.คว้ารางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2017 ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์ฯ

กฟผ. คว้ารางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงาน (ภาครัฐ) เป็นครั้งที่ 6 จากการประกวด Thailand Energy Awards 2017 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ประจำปี 2560
 
เมื่อวันที่21 สิงหาคม 2560 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2017 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัลฯ โดย นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับมอบรางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนดีเด่น ประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงาน (ภาครัฐ) ณ ห้องบอลรูม หอประชุมสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
 
นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. เปิดเผยว่า ในปีนี้ กฟผ. สามารถคว้ารางวัลดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาได้อีกครั้ง ถือเป็นการรับรางวัลด้านดังกล่าว เป็นครั้งที่ 6 แล้ว ซึ่งได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการฉลากเบอร์ 5, โครงการห้องเรียนสีเขียว ซึ่งปัจจุบันพัฒนาเป็นโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ, โครงการค่ายเมล็ดพันธุ์พลังงาน และโครงการให้ความรู้คุณค่าไฟฟ้าไทย เป็นต้น รวมทั้งได้ปรับแนวทางการดำเนินงานให้พร้อมเพื่อเข้าสู่ยุคพลังงาน 4.0 โดยวางแผนเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปกับพลังงานหลักอย่างเหมาะสม พร้อมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สำหรับ พิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2017 จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อยกย่องและชื่นชมผู้ที่มีผลงานดีเด่นและมีส่วนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน  ซึ่งที่ผ่านมา กฟผ. ได้รับรางวัลดีเด่นจากการประกวดดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 13 รางวัล ได้แก่ 1) ด้านพลังงานทดแทน 4 รางวัล  2) ด้านอนุรักษ์พลังงาน 1 รางวัล  3) ด้านบุคลากร 2 รางวัล  4) ด้านพลังงานสร้างสรรค์ 1 รางวัล และ 5) ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 5 รางวัล ซึ่งรางวัลดังกล่าว พิจารณาจากการเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถนำไปขยายผลให้ประเทศเกิดการพัฒนาด้านพลังงานอย่างยั่งยืน
 
ทั้งนี้ในปี 2560  มีผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 66 รางวัล จากผู้สนใจส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 262 ราย โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
 
กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด