กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัลศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่32

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 32 ภายใต้หัวข้อ “ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ” โดยรางวัลดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินทุกระดับได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เกิดจากแนวคิด จินตนาการ รวมทั้งภาพความประทับใจในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
 
เมื่อวันที่ (28 กรกฎาคม 2560) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีประทานรางวัลศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 32 ซึ่ง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดขึ้น โดยมี นายปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ให้การรับเสด็จ ณ ท้องพระโรง หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
 
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เปิดเผยว่า การจัดประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 32 นี้  จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ” เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินทุกระดับได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เกิดจากแนวคิด จินตนาการ รวมทั้งภาพความประทับใจในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่ทรงมีพระปรีชาญาณในทุกด้านและทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ และร่วมแสดงปณิธานในการทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ตามแนวทางที่พระองค์พระราชทานไว้
 
การจัดประกวดศิลปกรรม ปตท. ประจำปี 2560 ได้แบ่งผู้ส่งผลงานเข้าประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ    ระดับประชาชนทั่วไป และระดับเยาวชน โดยระดับเยาวชนแบ่งเป็น 3 กลุ่มอายุ ได้แก่ กลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปี กลุ่มอายุ 9 - 13 ปี และกลุ่มอายุ 14 - 18 ปี โดยปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 841 ชิ้น จากศิลปินที่ส่งผลงานจำนวน 761 คน ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานได้คัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 24 ชิ้น และร่วมจัดแสดงจำนวน 87 ชิ้น ซึ่งผลงานทั้งหมดได้นำมาจัดแสดงให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าชม ณ ท้องพระโรง หอศิลป์ วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และจะนำไปจัดแสดงอีก 3 ภูมิภาค ได้แก่ 25 สิงหาคม – 22 กันยายน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  6 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 1 – 29 ธันวาคม ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2560 เป็นดังนี้
 
ผลงานที่ได้รับรางวัล ระดับประชาชนทั่วไป
 
รางวัลยอดเยี่ยม  จำนวน  1  รางวัล 
นายอมร  ทองพยงค์                                 ผลงานชื่อ “บ้านที่พ่อสร้าง”
รางวัลดีเด่น  จำนวน  5  รางวัล 
นายชยสิทธิ์  ออไอศูรย์                              ผลงานชื่อ “หลากหลายชาติพันธุ์ ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร”
นายเดโช  โกมาลา                                    ผลงานชื่อ “ปลาของพ่อ”
นายนันทชัย  ใจอารีย์                                ผลงานชื่อ “หยาดเหงื่อ”
นางสาวพฤตินันทร์  ดำนิ่ม                        ผลงานชื่อ “อุ่นใจยามค่ำใต้ร่มพระบารมี หมายเลข 1”
นายสิริทัต  เตชะพะโลกุล                          ผลงานชื่อ “แผ่นดินแห่งความสุข หมายเลข 2”
 
ผลงานที่ได้รับรางวัล  ระดับเยาวชนอายุต่ำกว่า  9  ปี
 
รางวัลยอดเยี่ยม  จำนวน  1  รางวัล 
เด็กชายกนกธาดา  รูปสม                          ผลงานชื่อ “ปลูกป่าเพื่อพ่อ”
                                                              โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม  จังหวัดราชบุรี
รางวัลดีเด่น  จำนวน  5  รางวัล 
เด็กหญิงฐิติกานต์  สมจิตร์                        ผลงานชื่อ “คนดี”
                                                              โรงเรียนวัดจักรวรรดิ  กรุงเทพมหานคร
เด็กชายวีรภัทร  พัฒนสิน                          ผลงานชื่อ “ไปโรงเรียน”
                                                              โรงเรียนไผทอุดมศึกษา (ชมรมบ้านพู่กัน)  กรุงเทพมหานคร
เด็กชายธีร์  ญาณแก้ว                               ผลงานชื่อ “ปลูกป่าชายเลน”
                                                              ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
เด็กหญิงอชิรญา  อัตถศาสตร์                    ผลงานชื่อ “บ้านสันติสุข”
                                                              โรงเรียนมาร์มาร่าวิชัยวิทยา (ART IS ME)  จังหวัดเชียงใหม่
เด็กชายอัษฎาวุธ  ไยงาม                           ผลงานชื่อ “หมู่บ้านแห่งความสุข”
                                                              โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ผลงานที่ได้รับรางวัล  ระดับเยาวชนอายุ  9 – 13   ปี
 
รางวัลยอดเยี่ยม  จำนวน  1  รางวัล 
เด็กชายพู่กัน  สร่องศรี                              ผลงานชื่อ “ผมจะทำตามพ่อสอน”
                                                              โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา (ชมรมบ้านพู่กัน)  กรุงเทพมหานคร
 
รางวัลดีเด่น  จำนวน  5  รางวัล 
เด็กชายทนิตสร  รัตนรัตน์                          ผลงานชื่อ “พ่อของแผ่นดิน”
                                                              โรงเรียนบ้านศิลปะหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช
เด็กชายทิชานนท์  หงษ์ประเสริฐ                ผลงานชื่อ “วิถีชีวิตพอเพียง ความสมบูรณ์ที่ยั่งยืน”
                                                              โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
เด็กหญิงภัทรวดี  ผุยหนองโพธิ์                   ผลงานชื่อ “วิถีชีวิตอย่างพอเพียง”
                                                              ชมรมศิลปะเด็กบ้านกระต่ายหมายจันทร์
                                                              (โรงเรียนอนุบาลปราณี) จังหวัดสุพรรณบุรี
เด็กหญิงศตนัน  สังฆ์สุข                           ผลงานชื่อ “หมู่บ้านของเรา”
                                                              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม
                                                              (ศิลปะลานคูน)  จังหวัดมหาสารคาม
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พูลสวัสดิ์                    ผลงานชื่อ “แหล่งเรียนรู้”
                                                              โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช
                                                             
ผลงานที่ได้รับรางวัล  ระดับเยาวชนอายุ  14 – 18   ปี
 
รางวัลยอดเยี่ยม  จำนวน  1  รางวัล 
นางสาวพิสชา  พ่วงลาภ                           ผลงานชื่อ “ความสุขในใต้ร่มพระบารมีสานต่อที่พ่อทำ”
                                                              โรงเรียนศรีสงครามวิทยา  จังหวัดเลย
รางวัลดีเด่น  จำนวน  5  รางวัล 
นายกตัญญู  วัฒนาประดิษฐชัย                 ผลงานชื่อ “หมู่บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 14
                                                              หมู่บ้านแห่งความพอเพียง”
                                                              วินเซ็นต์แกลเลอรี่กาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
นายณัฐภัทร  วัชราภรณ์                            ผลงานชื่อ “วิถีความพอเพียง”
                                                              โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เด็กหญิงปพิชญา  ผกาวรรณ                     ผลงานชื่อ “พระผู้ทรงพลิกฟื้นแผ่นดินเหนือ”
                                                              โรงเรียนบ้านสอนศิลป์  จังหวัดตรัง
นายรณกฤต  น้อยวิบล                              ผลงานชื่อ “ภาพวาดแห่งความสุขในสมัยรัชกาลที่ 9”
                                                              โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาววิกาวี  รัตตมณี                             ผลงานชื่อ “สานสุข”
                                                              โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง
 
ทั้งนี้  ปตท.  ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. ขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529  เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฐานรากที่บ่งชี้ถึงความเป็นชาติไทย และศิลปะของไทยอย่างแท้จริง
 
 
กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด