กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

สนย.ลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามการขยายผลกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานEnergy Trading

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์(สนย.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ติดตามการนำสื่อสารสอนด้านพลังงาน ผ่านกิจกรรม Energy Trading ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนปลาย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์  จ.ภูเก็ต หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการจัดอบรมครูไปแล้วกว่า800 คนทั่วประเทศ โดยกระทรวงพลังงานหวังให้เยาวชนในชาติเกิดความตระหนักรู้ด้านพลังงาน ที่สามารถตัดสินใจเลือกแหล่งผลิตหรือเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่มีความมั่นคง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติอย่างยั่งยืน
 
ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC)รายงานว่าเมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 คณะของ สนย.นำโดย นายฉัตรชัย คุณโลหิต หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและประเมินผลยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน ได้ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ จ.ภูเก็ต เพื่อติดตามการนำสื่อการสอนด้านพลังงานไปขยายผลพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษา ผ่านกิจกรรม Energy Trading  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 100 คน
 
โดย นายฉัตรชัย คุณโลหิต หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและประเมินผลยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ กระทรวงพลังงานได้มีข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาเนื้อหาวิชาพลังงาน สื่อการสอน และกิจกรรมส่งเสริมการสอนด้านพลังงาน ให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปใช้ประโยชน์ในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้    ดังนั้นจึงมีการจัดโครงการการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมครู 800 คน ทั่วประเทศ  เกี่ยวกับการใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังงานเสริมทักษะสะเต็มศึกษา(STEM Education เป็นการบูรณาการความรู้ใน4 สาขาวิชาประกอบด้วย ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์  รวมเข้าด้วยกัน) ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน -มิถุนายน 2560
 
ทั้งนี้ครูที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการ จะต้องสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาขยายผลกับนักเรียนของตัวเองได้ ซึ่งในส่วนของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ จ.ภูเก็ต ที่ทาง สนย.ลงพื้นที่มาติดตามการขยายผลนั้น ได้มีการ จัด กิจกรรม Energy Trading ขึ้น โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้นม.4-6ออกเป็นกลุ่มต่างๆ และแต่ละกลุ่มเสมือนเป็นตัวแทนของ 1 ประเทศ ที่จะได้การ์ดแสดงทรัพยากรทางพลังงาน จำนวนโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ คาร์บอนเครดิต และเงิน  โดยในการแข่งขันแต่ละรอบจะมีการสมมติสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม เงื่อนไขด้านข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม และเหตุการณ์ต่างๆ อาทิ ภัยธรรมชาติ การย้ายแรงงานเพื่อให้แต่ละกลุ่ม ช่วยกับวางแผน ตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานของประเทศตัวเอง โดยผู้ชนะ  คือ ประเทศที่มีพลังงานเพียงพอและมีเงินเหลือมากที่สุด
 
นายฉัตรชัย กล่าวว่า กิจกรรมEnergy Trading ที่ทางครูซึ่งผ่านการฝึกอบรมในโครงการจัดขึ้นนั้น เป็นที่ชื่นชอบสำหรับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพราะได้ทั้งความสนุกและความรู้  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งต้องการจะจุดประกายความรู้ให้เยาวชนในชาติเกิดความตระหนักรู้ด้านพลังงาน สามารถตัดสินใจเลือกแหล่งผลิตหรือเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่มีความมั่นคง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
 
กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด