กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชูอาคารอนุรักษ์ฯคลอง5ของพพ.เป็นศูนย์ฝึกอบรมนักจัดการพลังงานของประเทศ

รัฐมนตรีพลังงานตรวจเยี่ยมอาคารอนุรักษ์พลังงาน คลอง 5  ของพพ. ชูเป็นศูนย์ฝึกอบรมสร้างบุคลากร นักจัดการพลังงานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งจนถึงปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมแล้วทั้งสิ้น 174,400 คน 

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2560พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง  ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ  ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (สพบ.) ซึ่งถือเป็นหน่วยงานสำคัญหนึ่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี  โดยเป็นสถานที่สำหรับจัดฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากร ของโรงงานและอาคารควบคุม และนอกข่ายควบคุม หรือ SME

โดยพล.อ.อนันตพร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาครั้งนี้ ว่า การพัฒนาบุคลากรถือเป็นปัจจัยหลักในการจัดการพลังงานภายในองค์กร  ซึ่งที่ผ่านมา พพ. ได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของโรงงาน อาคารที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้ความรู้ด้านพลังงานแก่นักศึกษา นักเรียน และประชาชนที่สนใจ จึงอยากให้เกิดการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม ตามแนวทางที่ พพ.ให้การสนับสนุน

ทั้งนี้จากข้อมูลที่ได้รับการรายงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านหลักสูตรต่างๆ ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติของ สพบ.ในช่วงที่ผ่านมาประมาณ 11,950 คนต่อปี  รวมจำนวนผู้ที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้นประมาณ 174,400 คน  นอกจากนี้ อาคารที่ทำการของ สพบ.ยังเป็นอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน และมีการผลิตพลังงานทดแทนได้หลายรูปแบบ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เป็นต้น

สำหรับอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ นั้นผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล และนับเป็นอาคารภาครัฐกลุ่มแรกที่จะได้รับรองมาตรฐานนี้  โดยในประเทศไทยมีหน่วยงานประเภทโรงงานอาคารที่ได้รับรองแล้วเพียง 138แห่ง และจากทั่วโลกมีองค์กรหน่วยงานที่ได้รับรอง ประมาณ 11,985 แห่ง

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด