กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปตท.นำ2โครงการใหญ่มูลค่ารวม135,000ล้านบาทลงนามข้อตกลงคุณธรรม

ปตท.จับมือองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ลงนามข้อตกลงคุณธรรม 2โครงการมูลค่า 135,000 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการท่อก๊าซฯเส้นที่ 5 มูลค่า 96,500 ล้านบาท และโครงการคลัง LNG แห่งที่ 2 มูลค่า38,500 ล้านบาท ด้านรัฐมนตรีพลังงานระบุการทุจริตฝังรากลึกในสังคมไทย วอนทุกฝ่ายช่วยกันแก้ไข ยกระดับประเทศให้โปร่งใส

เมื่อวันที่18 กรกฎาคม 2560  พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานใน “พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 และ โครงการ LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ จ.ระยอง” โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีพลังงาน  นาย ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธี

โดยพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า  การที่ปตท.ได้นำ 2 โครงการใหญ่  เข้าสู่ระบบคุณธรรม ที่เปิดให้ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมกระบวนการประมูลจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะบริหารงานอย่างโปร่งใส  มีธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะลดการทุจริต และลดอันดับการคอร์รัปชั่นให้อยู่ในอันดับไม่เกิน 50 ของโลก จากปัจจุบันที่ยังอยู่ในอันดับที่สูง แต่ยอมรับว่าการทุจริตในไทยฝังรากลึกไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งระบบ แต่ก็ต้องช่วยกันแก้ไข โดยปัจจุบันภาคเอกชนยังเคยชินกับการจ่ายเงินเพื่อให้ได้โครงการ ดังนั้นภาครัฐต้องช่วยปฏิเสธการรับเงินที่ไม่สะอาด เพื่อทำให้ลดการทุจริตในระบบลง อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่อยู่ในกำกับ ก็พร้อมและยินดีที่จะร่วมต่อต้านการคอร์รัปชั่นเต็มที่และตลอดไป

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปตท. ได้เข้าร่วมในโครงการข้อตกลงคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่มีการจัดขึ้นในปี 2558 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการและผู้เข้าร่วมเสนอราคา ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่มีการเรียกรับเงินสินบนหรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงเปิดเผยข้อมูลโครงการที่สำคัญในทุกกระบวนการอย่างโปร่งใส

โดยการลงนามในข้อตกลงคุณธรรม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 เป็นการ ลงนามระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับผู้แสดงความประสงค์จะซื้อเอกสารประมูลราคาล่วงหน้า 8 ราย โดยเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ และเพิ่มกำลังการส่งก๊าซธรรมชาติจากฝั่งตะวันออกไปยังโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตก อีกทั้งเป็นการเพิ่มความมั่นคงในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติ ให้แก่ โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าวังน้อย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าในอนาคต โดยโครงการฯ มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน ปี พ.ศ. 2564 ในงบประมาณการลงทุนทั้งสิ้น 96,500 ล้านบาท

สำหรับโครงการ LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ จ.ระยอง เป็นการลงนามระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับผู้ร่วมเสนอราคา 6 ราย ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม2559 ให้ ปตท. ดำเนินโครงการฯ ซึ่งเป็นการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว เพื่อรองรับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในปริมาณ 7.5 ล้านตันต่อปี มีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565 ในวงเงินงบประมาณการลงทุน 38,500 ล้านบาท

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท.ยืนยันเดินหน้าต่อต้านการทุจริตตามนโยบายรัฐบาล พร้อมรณรงค์ค่านิยมต้านการทุจริตทั้งระดับผู้บริหารถึงระดับพนักงาน เพื่อให้เกิดการโปร่งใส มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบภายในอย่างชัดเจน  

ในขณะที่ นาย ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า องค์กรฯ มีคณะผู้ร่วมสังเกตการณ์ของโครงการข้อตกลงคุณธรรมอยู่ 200 คน ปัจจุบันมี 50 คนได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในโครงการต่างๆแล้ว คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท ซึ่งการลงนามกับ ปตท.ในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ในการทำงานร่วมกับเอกชนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและส่งผลดีต่อประเทศต่อไป

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด