กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

พลังงานจับมือมหาดไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน

กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ดึงหน่วยงานในสังกัดสร้างเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่จากโรงเรียน89แห่ง ผ่านโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน ปลูกจิตสำนึกการประหยัดพลังงานให้แก่เยาวชน และสร้างเยาวชนให้เป็นวิทยากรตัวคูณของภาคพลังงานไฟฟ้าอย่างชาญฉลาด ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าและปลอดภัย

เมื่อวันที่29 มิ.ย.2560 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)และกระทรวงมหาดไทย โดย การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมจัดพิธีมอบรางวัล และพิธีปิดโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน ปั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่จากโรงเรียน 89 แห่งร่วมโครงการ ฯ สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงาน  เพื่อสอดรับนโยบายลดการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงของประเทศ  โดยมี พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี  โดยนายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)  นายกรศิษฎ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าร่วมงาน

​สำหรับ“โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน” มีระยะเวลาดำเนินโครงการ3ปี ตั้งแต่ 2558 – 2560 โดย คัดเลือกโรงเรียนจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 89 โรงเรียน เพื่อจัดค่ายให้ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า มอบทุนการศึกษา และจัดประกวดผลงานอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้ เพื่อสร้างตัวแทนเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และครู เป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานขยายผลไปยังครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

โดยถือเป็นการพัฒนากิจกรรมด้าน CSR แบบบูรณาการร่วมกันของทั้ง 3 การไฟฟ้า และเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือร่วมใจขององค์กรด้านพลังงานไฟฟ้าในการดำเนินงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในวงการพลังงานไฟฟ้าในการปลูกจิตสำนึกการประหยัดพลังงานให้แก่เยาวชน และสร้างเยาวชนให้เป็นวิทยากรตัวคูณของภาคพลังงานไฟฟ้าอย่างชาญฉลาด ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าและปลอดภัย

ผลจากความร่วมมือและการดำเนินโครงการ ฯ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ฯ ทั้งสิ้น 89 แห่งทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ และเครือข่ายรวมกว่า 8,870 คน แยกเป็นนักเรียน 4,980 คน ครูและผู้ปกครอง 3,890 คน เป็นผลให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ทั้งหมด ประหยัดค่าไฟฟ้าเฉพาะที่โรงเรียนโดยเฉลี่ย 11,890 หน่วยต่อเดือน คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 499,380 บาทต่อปี

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด