กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

เชฟรอน หนุนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • Date : 20/06/2017, 13:12.

เชฟรอน หนุนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยจับมือพันธมิตร เปิดเวทีเสวนา รับฟังความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อบูรณาการความร่วมมือ และการผลักดัน การท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีศักยภาพและเป็นที่รู้จักในระดับสากล

เวทีเสวนาประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Surat Thani Community-Based Tourism Forum 2017) จัดขึ้นเมื่อวันที่20 มิ.ย. 2560  มี นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน  โดย บริษัท เชฟรอน ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย และพันธมิตรประกอบด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ให้การสนับสนุน 
ในเวทีเสวนาดังกล่าว มีการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ “พัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนในชุมชนชายฝั่ง  สุราษฎร์ธานี” โดยการสนับสนุนของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ซึ่งดำเนินการพัฒนาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวให้กับชุมชนชายฝั่งสุราษฎร์ธานี 10 แห่ง มาตั้งแต่ปี 2558   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนอย่างยั่งยืน  รวมทั้งการนำเสนอ ร่างแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ นักธุรกิจ และเอกชน รวมถึง 21 กลุ่มท่องเที่ยว  และรวบรวมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีฉบับสมบูรณ์  ต่อไป

 
นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า  เชฟรอนประเทศไทย ได้ร่วมกับพันธมิตรดำเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้แก่สมาชิกชุมชนชายฝั่งสุราษฎร์ธานี อาทิ ความรู้ด้านการตลาด การตลาดออนไลน์ การบริหารราคา และการบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจตลอดจนเสริมศักยภาพของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

โดยได้ดำเนินการไปแล้ว 10 ชุมชน ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนคลองน้อย กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บางใบไม้ กลุ่มชุมชนลีเล็ดนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนท่าฉาง กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านพุมเรียง กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเลม็ด กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนบ้านนางกำ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอำเภอไชยา กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บึงขุนทะเล และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชีวิตบ้านบางโพธิ์ โดยตลอดสองปีที่ผ่านมา โครงการได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม เวิร์คช้อป ศึกษาดูงาน รวมแล้ว 34 ครั้ง มีสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเข้าร่วมแล้ว 616 คน มีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 3,000 คน มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 75 และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70

“ภายหลังจากการจัดเวที เราเชื่อว่าโครงการนี้จะได้รับการขยายผลสู่ชุมชนที่เหลือในจังหวัด สุราษฎร์ธานี ด้วยความร่วมมือระหว่างชุมชนเองแบบพี่ช่วยน้อง และจากความพันธมิตรภาคส่วนต่างๆในสังคม ตามยุทธศาสตร์ที่เครือข่ายระดับจังหวัดได้ให้แนวทางไว้ เพื่อเสริมศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป” นางหทัยรัตน์  กล่าว

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด