กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารนโยบายพลังงาน

  • Date : 16/06/2017, 12:54.

วันนี้ (16 มิถุนายน 2560) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การสื่อสารนโยบายสู่ภาคปฏิบัติของกระทรวงพลังงาน” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ พร้อมมอบนโยบายและหลักการทำงานอย่างมีความสุข ให้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พลังงานจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงพลังงาน ที่เข้าร่วมกว่า 300 คน

ทั้งนี้ การจัดสัมมนาฯ ในวันนี้ เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นบูรณาการแนวทางการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างแนวทางการสื่อสารนโยบายด้านพลังงานที่สำคัญๆ ของกระทรวงพลังงาน ไปสู่สาธารณะชนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมร่วมกันปฏิบัติทุกภารกิจไปสู่เป้าหมายในการสร้างภาคพลังงานของประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

***ขอขอบคุณเนื้อหาจาก Facebook Page กระทรวงพลังงาน

 

 

 

 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด