กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ทูตสหรัฐฯชื่นชมโครงการป่าในกรุงของปตท.

ทูตสหรัฐฯชื่นชมโครงการป่าในกรุงของปตท.ระบุบริษัทสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่อเยาวชนให้มีจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เพจTevin at PTT โพสต์เรื่องราวนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน) ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย นาย Glyn T. Davies และคณะซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมโครงการ “ป่าในกรุง” ที่ถนนสุขาภิบาล 2 ใกล้ๆถนนวงแหวนตะวันออกและซอยอ่อนนุช  เมื่อวันที่31มีนาคม2559 ที่ผ่านมา โดยเป็นโครงการที่ปตท.ได้พลิกฟื้นพื้นที่รกร้าง ที่ทิ้งขยะ ให้เป็นพื้นที่สีเขียวและแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ

เพจ Tevin at PTT บรรยายด้วยว่าฑูตสหรัฐได้เยี่ยมชมทั้งห้องนิทรรศการ และเดินสำรวจพื้นที่บน Sky Walk รวมทั้งขึ้นบนหอคอยชมวิว โดยนาย Glyn T. Davies ได้แสดงความประทับใจกับสังคมไทยที่เห็นคุณค่าของต้นไม้และป่า โดยเฉพาะการที่บริษัทไทยดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งเชื่อว่าที่นี่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเยาวชน ให้มีจิตสำนึกที่รักและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อโลกที่ยั่งยืนต่อไป

โครงการป่าในกรุง เป็นโครงการที่เกิดจากประสบการณ์การปลูกและรักษาป่าทั่วประเทศของปตท.ที่สั่งสมมากว่า 20 ปี ปตท.โดยได้จัดสรรพื้นที่ 16 ไร่ เป็นพื้นที่ป่า 75% แหล่งน้ำ 10% และพื้นที่เอนกประสงค์ 15% นำไม้ท้องถิ่นดั้งเดิมของกรุงเทพฯ เช่น ต้นโพธิ์ ต้นไทร ปาล์ม และต้นยางนา มาปลูกผสมผสานกันให้แข่งกันโต ตามทฤษฎีปลูกป่าแบบยั่งยืนของ ศ.ดร.อาคิระ มิยาวากิ ผู้เชี่ยวชาญระบบนิเวศของญี่ปุ่น และได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย “ป่าในกรุง” นี้ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2558

สามารถเยี่ยมชม “ป่าในกรุง” ได้ที่ www.pttreforestation.com

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด