กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

พพ.ลงนามเอ็มโอยู กรอ.เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ฯและการใช้พลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรม

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นภาคส่วนที่มีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายสูงถึง36.5%  โดยจะบูรณาการการดำเนินงานด้วยกันใน 5 ด้าน ประกอบด้วย  1.ด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 2.ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน 3.ด้านระบบฐานข้อมูล 4.ด้านการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม และ 5.ด้านพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์  

เมื่อวันที่12 มิ.ย.2560 นายประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมที่จะบูรณาการในการร่วมมือในการยกระดับประสิทธิภาพของการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

โดยนายประพนธ์ กล่าวภายหลังพิธีลงนามเอ็มโอยูครั้งนี้ว่า  ภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นภาคที่มีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในสาขาเศรษฐกิจคิดเป็น ร้อยละ36.5% รองจากภาคขนส่ง และยังมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการใช้พลังงานของประเทศไทย ดังนั้น ทางคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารและกำกับกิจการพลังงาน และทรัพยากร ปิโตรเลียมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทั้งพพ.และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ต่างมีภารกิจที่สามารถบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโดยเฉพาะในโรงงานและอาคารควบคุม  ทั้งสองหน่วยงานจึงได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อบูรณาการการดำเนินงานใน 5 ด้าน ได้แก่      1.ด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 2.ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน 3.ด้านระบบฐานข้อมูล 4.ด้านการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม และ 5.ด้านพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์  
  
ก่อนหน้านี้ ทั้งพพ. และ กรอ. ก็มีความร่วมมือกันในการดำเนินโครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานในระบบไอน้ำสำหรับโรงงานควบคุม และในอนาคตจะมีการร่วมมือกันในการดำเนินงานอีกหลายกิจกรรม เช่น การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) การเพิ่มประสิทธิภาพหม้อน้ำโดยวิศวกรด้านหม้อน้ำหรือวิศวกรพลังงาน  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล การยกระดับประสิทธิภาพพลังงานหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนในภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน้ำสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (Boiler efficiency for SMEs) การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม และการจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Code) โดยกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง พพ. และ กรอ. ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน   เพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม อย่างยั่งยืนต่อไป

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด