กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กฟผ.หวังสร้าง"เมืองนิเวศแห่งความสุข"EGAT Eco Plus เสร็จในปี2564

กฟผ.กันพื้นที่300ไร่ ที่สำนักงานใหญ่ บางกรวย  สร้าง”เมืองนิเวศแห่งความสุข: EGAT Eco Plus เน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และชุมชน  คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี พ.ศ. 2564

 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า  โครงการ เมืองนิเวศแห่งความสุข : EGAT Eco Plus”  จะใช้พื้นที่ กว่า 300 ไร่ ในบริเวณของ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  โดยจะดำเนินการ ออกแบบโดยคำนึงถึงแนวความคิด Universal Design หรือการออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม ให้มีความสมดุลระหว่าง โรงไฟฟ้า ป่านิเวศ และชุมชนโดยรอบ  ซึ่งแบ่งพื้นที่การใช้งาน เป็น 5 โซน คือ โซนสำนักงาน โซนอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า โซนสันทนาการ โซนบริการ และ โซนศูนย์การเรียนรู้ และมีป่านิเวศเป็น Buffer Zone ระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชน โดยมีแผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จาก 60 ไร่ เป็น 150 ไร่  คาดว่าจะสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 270 ตันคาร์บอนต่อปี  

 การสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว นอกจากนี้ อาคารสำนักงาน ถูกออกแบบให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ใช้พลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ ขนาด 3 เมกะวัตต์ หรือเทียบเท่าการใช้หลอดไฟ LED กว่า 100,000 ดวง และพลังงานชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในการผลิตไฟฟ้า

อีกทั้ง กฟผ. ยังสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานให้แก่สังคม ผ่านศูนย์การเรียนรู้ ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2561 เพื่อให้เป็นต้นแบบของชุมชนที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยโครงการ เมืองนิเวศแห่งความสุข: EGAT Eco Plus  คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ โครงการ “EGAT Eco Plus+ เมืองนิเวศแห่งความสุข” ของ กฟผ. เป็นการผสมผสานแนวคิดของ Smart City และ Eco City โดยโครงการดังกล่าว ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าร่วมประกวดในโครงการออกแบบเมืองอัจฉริยะ ซึ่งจัดขึ้นโดยกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ มูลนิธิอาคารเขียวไทย ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมประกวดโครงการถึง 36 โครงการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด