กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงพลังงานพอใจเวทีรับฟังความเห็นร่างพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันฯ

กระทรวงพลังงานพอใจเวทีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น “ร่างพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. …. ”ตามมาตรา77 ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เตรียมสรุปประเด็น นำเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา  คณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560  กระทรวงพลังงานโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  มีการจัดเวทีสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ที่สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กำหนดให้ ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  โดยก่อนหน้านี้ ทางสนพ. ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางผ่านเว็บไซต์www.eppo.go.th  และ www.lawamendment.go.th  รวมทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  หรือ โทรสาร 02-612 1391 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560 

นาย.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)และโฆษกกระทรวงพลังงาน   กล่าวแสดงความพอใจกับการจัดงาน ที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ค้าน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมัน สมาคม มูลนิธิ ภาควิชาการ รวมถึงประชาชนทั่วไป รวมกว่า 300 คน ซึ่ง ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย         โดยขั้นตอนหลังจากนี้ ทาง สนพ. จะจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น ประกอบการจัดทำคำชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจำเป็นใน การตราพระราชบัญญัติ (Checklist)เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา  คณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามลำดับต่อไป

สำหรับ ร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ 1. รักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ 2.สนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพ 3.บรรเทาผลกระทบการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันแก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส 4.สนับสนุนการลงทุนสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ และ  5.สนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเป็นการยกระดับกฎหมายจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเดิมที่เป็นคำสั่งนายกรัฐมนตรี ภายใต้พระราชกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ขึ้นเป็น “พระราชบัญญัติ” 

โดยประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นค่อนข้างมาก คือวัตถุประสงค์ข้อที่5ที่จะนำเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันเชื้อเพลิง เช่นการสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์  ซึ่งส่วนหนึ่งเห็นว่า ไม่ควรจะใช้เงินจากส่วนอื่นที่ไม่ใช่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้พ.ร.บ.ฉบับนี้ 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด