กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กรมเชื้อเพลิงฯจัดFocus Groupรับฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้องร่างกฎกระทรวงสัญญาแบ่งปันผลผลิต

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย(Focus Group)กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อสาระสำคัญร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับสัญญาแบ่งปันผลผลิต เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์  ก่อนการประกาศใช้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดรับฟังความเห็นผ่านเว็ปไซต์ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตั้งแต่วันที่11 พ.ค.2560

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่1 มิ.ย 2560 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  โดยมีการเชิญกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงทั้งคณะกรรมการปิโตรเลียม ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา บริษัทผู้รับสัมปทานและบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวในการเปิดการประชุมว่า  การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้  เน้นไปที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อสาระสำคัญร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับสัญญาแบ่งปันผลผลิต  โดยเฉพาะน่วยงานราชการที่จะต้องนำกฏหมายดังกล่าวมาใช้ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ประกอบการในธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงทั้ง3ฉบับ ประกอบด้วย 1ร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยเวลาในการนำส่งค่าภาคหลวงให้แก่รัฐ สำหรับผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตพ.ศ..   2ร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ และการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตพ.ศ.. 3.ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ... นั้นได้นำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  เพื่อรับฟังความเห็นจากประชาชนมา ตั้งแต่วันที่11พ.ค.2560 แล้ว 

 ทั้งนี้ ถึงแม้ว่า การออกกฎหมายลูก จะไม่จำเป็นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามบทบัญญัติมาตรา77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  แต่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใส  รวมถึงการได้รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์  เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขร่างกฎกระทรวงให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด