กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

สนพ.เริ่มเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงทางwww.eppo.go.th

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)เริ่มเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในร่างพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ทางเว็บไซต์ สนพ. www.eppo.go.th ตั้งแต่วันที่2พ.ค. จนถึง 1 มิ.ย. 2560 ตามมติกบง.เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

นาย.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.eppo.go.th จะเริ่มตั้งแต่วันที่2พ.ค2560 ไปจนถึงวันที่ 1 มิ.ย. 2560  โดยวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดทำ ร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของระดับราคาน้ำมัน ไม่ผันผวนมากจนเกินไป รวมทั้งเป็นกลไกหลักของประเทศในการป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และช่วยแบ่งเบาภาระผลกระทบกับประชาชน

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือ กบง.ที่มีพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่1 พ.ค.2560 ที่ผ่านมาได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560  และเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ประชุม กบง. จึงได้มอบหมายให้ สนพ. และสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ไปจัดทำรายละเอียดการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment: RIA) ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) พร้อมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันฯ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา และเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นฯ สู่สาธารณชน ตลอดจนจัดทำกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง

โดย เมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรี และ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. ตามลำดับต่อไป

 

 

 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด