กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

เปิดรายชื่อ6ข้าราชการพลังงานดีเด่น

เปิดรายชื่อ6ข้าราชการดีเด่นของกระทรวงพลังงานประจำปี2558

เมื่อวันที่1เมษายน 2559 ที่ทำเนียบรัฐบาลมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2558 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งในส่วนของกระทรวงพลังงาน มีผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน6คน ได้แก่ 1.นายสราวุธ แก้วตาทิตย์  จากสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 2.นางสาวพัชรี จงรักษ์ จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 3.นายศุภวัฒภ์ ฉิมทับ จากกรมธุรกิจพลังงาน  4.นายอนุชา อนันตศานต์ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 5.นาย ทวีป พลเสน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ6.นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์ จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ทั้งในในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นครั้งนี้ มีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน มาร่วมเป็นสักขีพยาน แสดงความยินดี พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับข้าราชการดีเด่นในส่วนของกระทรวงพลังงานทั้ง6คนอย่างเป็นกันเองด้วย

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด