กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

พพ.ลงนามMOUกับ5ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานลงนามMOUกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  5 รายใหญ่ เพื่อส่งเสริมการออกแบบอาคาร-บ้านประหยัดพลังงาน  ในขณะที่ ดำเนินการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ภายในปี 2560  โดยนำร่องใช้กับอาคารขนาดใหญ่พื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตร.ม.ขึ้นไปก่อน และทยอยบังคับใช้กับอาคารพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม. ภายในปี 2562  

เมื่อวันที่7เม.ย.2560 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ “การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมายและการส่งเสริมบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  และภาคเอกชน ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  5 รายใหญ่ประกอบด้วย  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท นารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริม ให้ภาคเอกชนมีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย และส่งเสริมบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานในอาคารและบ้านที่อยู่อาศัยอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ แผนบูรณาการพลังงานของประเทศ(TIEB)โดยพลเอกอนันตพร กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้  เป็นไปตามแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน   ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ(EEP2015 ) พ.ศ. 2558 -2579  ที่เห็นความสำคัญในการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยเฉพาะสาขาที่มีการใช้พลังงานมาก ได้แก่ ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และภาคบ้านอยู่อาศัย

โดยที่ผ่านมา กระทรวงพลังงาน โดย พพ.ได้ดำเนินการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ภายในปี 2560  โดยนำร่องใช้กับอาคารขนาดใหญ่พื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตร.ม.ขึ้นไปก่อน และทยอยบังคับใช้กับอาคารพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม. ภายในปี 2562  ด้าน นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)กล่าวว่า  แนวทางที่ พพ. จะร่วมมือกับผู้ประกอบการจะครอบคลุมในเรื่องการจัดกิจกรรมให้ความรู้การประชาสัมพันธ์เรื่องอาคารและบ้านประหยัดพลังงานสู่ผู้บริโภค การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการออกแบบอาคารและบ้านประหยัดพลังงานการผลักดันและกระตุ้นตลาดการก่อสร้างอาคาร    และบ้านประหยัดพลังงานให้แพร่หลายตามแผน EEP 2015ที่จะต้องลดสัดส่วนการใช้พลังงานให้ได้30%ภายในปี2579

ทั้งนี้ พพ.   มีแผนปฎิบัติการเชิงรุกใน 2รูปแบบ  ทั้งการจัดทำมาตรการบังคับใช้ในทางกฎหมาย และแผนการรณรงค์ส่งเสริมโดยเชิญชวนภาคเอกชนขนาดใหญ่เข้าร่วม เป็นเครือข่ายความร่วมมือ และขยายเครือข่ายไปยังผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นต่อไป
 
สำหรับแผนการดำเนินงานที่ผ่านมา  พพ.ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานปกครองท้องถิ่น9แห่ง อาทิ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครราชสีมา และเมืองพัทยา เป็นต้น  ส่วนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา6 องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานลงไปในหลักสูตรการศึกษา  ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นต้น และภาคเอกชน1 แห่ง ได้แก่ บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ พพ. ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว  โดยอยู่ระหว่างการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมในเรื่องการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เตรียมความพร้อมบุคลากรผู้ออกแบบอาคาร สถาปนิก วิศวกร เจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่อนุญาตการก่อสร้าง รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552

 

 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด