กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ราชบุรีตั้ง กิจจา ศรีพัฑฒางกุระ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่

  • Date : 24/03/2017, 15:30.

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งนายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 ภายหลัง กก.ผจก. เดิม นายรัมย์ เหราบัตย์ เกษียณอายุการทำงาน

นายกิจจา ปัจจุบันอายุ 57 ปี มีประสบการณ์จากการทำงานในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มากกว่า 30 ปี โดยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการนโยบายและแผน กฟผ. เป็นตำแหน่งสุดท้าย ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีฯ

ทั้งนี้ ในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กร นายกิจจา จะเข้ามาขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่วางเป้าหมายจะขยายการลงทุนในประเทศและต่างประเทศให้ได้ 7,500 เมกะวัตต์ หรือเทียบเท่า ในปี 2560 และผลักดันให้เติบโตถึง 10,000 เมกะวัตต์ หรือเทียบเท่า ในปี 2566 รวมทั้งผลักดันแผนงานวิจัยและพัฒนาธุรกิจใหม่ ของบริษัทฯ ให้สำเร็จเป็นรูปธรรม 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด