กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กฟผ.ช่วยสำนักงานกปร.เปลี่ยนหลอดLEDจำนวน20,674หลอดช่วยลดใช้ไฟได้1.6ล้านหน่วยต่อปี

  • Date : 15/03/2017, 13:04.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส่งมอบผลการดำเนินโครงการเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่าง LED เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แก่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) โดยสามารถเปลี่ยนและติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , ศูนย์สาขา และอาคารสำนักงาน กปร. และมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 20,674หลอด สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศได้กว่า 1.6 ล้านหน่วยต่อปี หรือปีละประมาณ 6.5 ล้านบาท และลด CO2 ได้ 835 ตันต่อปี

เมื่อวันที่15 มีนาคม 2560 นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่าง LED เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ นายดนุชา  สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. รวมถึงผู้บริหารจากกระทรวงพลังงาน , กฟผ. และสำนักงาน กปร. เข้าร่วมงาน

ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน ได้มีการกำหนดนโยบายส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานโดย ตั้งเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานลงให้ได้ร้อยละ 30 ในปี 2579 ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี โดยใช้ทั้งกลยุทธ์ภาคบังคับ ผ่านพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และมาตรการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และกลยุทธ์ภาคความร่วมมือ อาทิ มาตรการช่วยเหลือหน่วยงานในการดำเนินโครงการ ESCO และมาตรการส่งเสริมการใช้แสงสว่าง LED เพื่ออนุรักษ์พลังงาน อีกทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาพลังงานที่สะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน โดยโครงการเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่าง LED เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ นับเป็นโครงการสำคัญที่มีส่วนช่วยลดการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ

 นายดนุชา  สินธวานนท์   เลขาธิการ กปร. กล่าวว่า เพื่อให้เกิดตัวอย่างการลดใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า คำนึงถึงความประหยัดและประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทางสำนักงาน กปร. จึงได้ลงนามความร่วมมือกับ กฟผ. เมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมและขยายผลการลดพลังงานไฟฟ้า โดย กฟผ. ได้ให้คำปรึกษา สำรวจ และตรวจวัดไฟฟ้า รวมถึงเสนอมาตรการในการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงให้เหมาะสมกับการใช้งานในศูนย์ศึกษาฯ จากนั้นในปี 2558 กฟผ. ได้ดำเนินงานนำร่องโครงการเปลี่ยนและติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ต่อมา ในปี 2559 ทั้ง 2 หน่วยงาน ได้ขยายการดำเนินงานเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่าง LED เพิ่มเติมอีก 10 แห่ง ประกอบด้วย อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ ,ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา , ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส , ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร , ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่ , ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี , ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ จังหวัดราชบุรี , ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช , ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ จังหวัดระยอง และ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงาน กปร. ได้ดำเนินงานตามกระบวนการอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า โครงการเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่าง LED เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นี้ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดทำเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดย กฟผ. ให้การสนับสนุนงบประมาณในการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED แก่ สำนักงาน กปร. จำนวน 22,176,000 บาท รวมถึงให้คำปรึกษา ตลอดจนตรวจวัดพลังงานและประเมินผลประหยัดพลังงาน ในส่วน สำนักงาน กปร. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่าง LED ซึ่งจากผลการดำเนินโครงการฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์สาขา รวมถึงอาคารสำนักงาน กปร. และมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึงปีละ 1.63 ล้านหน่วย คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ปีละ 6.5 ล้านบาท และช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 835 ตัน

“นอกจากนี้ กฟผ. จะร่วมกับสำนักงาน กปร. ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ รวมถึงเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการประหยัดพลังงานและความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้หลอด LED เบอร์ 5 ให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่และผู้ที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่องด้วย ” นายกรศิษฏ์ กล่าว

 

 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด