กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

เปิดให้บุคคลที่สามจองใช้ท่อส่งก๊าซฯและสถานีแอลเอ็นจี 28-31 ส.ค. นี้

กกพ. เผย ออกประกาศเชิญชวนบุคคลที่สามที่ต้องการจองเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานี LNG มาบตาพุด โดยผู้ประสงค์จะขอใช้บริการสามารถยื่นหนังสือแสดงเจตจำนง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่วันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2560 และจะประกาศผลการจัดสรรปริมาณความสามารถในการให้บริการได้ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินโครงระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด ออกประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เชิญชวนบุคคลที่สามที่ต้องการจองใช้ระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานี LNG มาบตาพุด สำหรับกำลังการแปรสภาพ LNG ส่วนขยายเพิ่มเติม 1.5 ล้านตันต่อปี โดยสามารถยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงขอใช้บริการ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่วันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2560 และจะประกาศผลการจัดสรรปริมาณความสามารถในการให้บริการได้ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

สำหรับผู้ประสงค์จะขอใช้บริการ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดการใช้หรือเชื่อมต่อกับระบบส่งก๊าซธรรมชาติ หรือการใช้บริการสถานีแอลเอ็นจี (LNG Terminal TPA Code) ที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้จัดทำขึ้น และสามารถยื่นเอกสารสมัครเป็นผู้ขอใช้บริการสถานีแอลเอ็นจี เป็นการล่วงหน้าก่อนกำหนดวันจองได้ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดได้ทาง www.pttlng.com

ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเมื่อ 30 พฤษภาคม เห็นชอบแผนระบบรับส่งและโครงการสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง ในการรองรับการจัดหาและนำเข้า LNG โดยให้ดำเนินโครงการขยายกำลังการแปรสภาพ LNG ของมาบตาพุด LNG Terminal เพิ่มเติมอีก 1.5 ล้านตันต่อปี วงเงินงบประมาณ 1,000 ล้านบาท (กำลังการผลิตสูงสุดรวมเป็น 11.5 ล้านตันต่อปี) โดยมอบหมายให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ ปตท. มอบหมายเป็นผู้ดำเนินโครงการ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีกำหนดส่งก๊าซเข้าสู่โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติหรือดำเนินการ เชิงพาณิชย์ในปี 2562

“ที่ผ่านมา กกพ. ได้พยายามเร่งผลักดันให้ผู้ประกอบกิจการพลังงานรายใหม่เข้าใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติหรือสถานีแอลเอ็นจี โดยได้เคยร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจถึงหลักการและข้อกำหนดใน TPA Code ทั้งนี้ กกพ. คาดว่าจะมีผู้ประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติรายใหม่สนใจจองความสามารถในการให้บริการของมาบตาพุด LNG Terminal  ซึ่งจะก่อทำให้เกิดการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ และมีความโปร่งใส ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อให้ผู้ใช้พลังงานได้รับประโยชน์สูงสุด” นายวีระพล กล่าว

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด