กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

รู้จักบทบาทสถาบันปลูกป่าปตท.ผ่านบทกวี"ใจวังจันทร์"

รู้จักบทบาทสถาบันปลูกป่าปตท.ผ่านบทกวี”ใจวังจันทร์”ของกวีซีไรต์และศิลปินแห่งชาติ”เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์”

เมื่อวันที่17ก.พ.2560 ที่ผ่านมา สถาบันปลูกป่าปตท. ในส่วนของโครงการ”ป่าวังจันทร์”ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ได้มีการจัดงาน”ลำนำสัมพันธ์ วิถีวัฒนธรรม คนกับป่า” เพื่อให้คนในชุมชนและเยาวชนในพื้นที่โดยรอบ ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของป่าต่อวิถีชีวิตของคนและมีจิตสำนึกร่วมกันที่จะร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่า   โดยในโอกาสนี้ทางสถาบันได้เชิญนักคิด นักเขียนและเป็นศิลปินแห่งชาติ คือ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  และอัศศิริ ธรรมโชติ พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบัน  โดยมีนายประเสริฐ สลิลอำไพ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม ปตท. ให้การต้อนรับ ซึ่งคณะได้ ปลูกต้นไม้ “ต้นขานาง” ร่วมกันไว้เป็นสัญลักษณ์  ในขณะที่ตอนเย็นหลังจากที่  อาจารย์เนาวัรตน์  และศิลปินเพื่อชีวิต “ชูเกียรติ ฉาไธสง” ได้ร่วม ขับลำนำบทกวี  ประกอบเสียงขลุ่ยและกีต้าร์ บนเวที  ที่สร้างความประทับใจให้กับคนที่มาร่วมงาน ดนตรี แล้วยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ กับผู้บริหารของสถาบันปลูกป่าปตท.ด้วย

กิจกรรมปลูกต้นไม้(ต้นขานาง)ที่สองจากซ้าย "ประเสริฐ สลิลอำไพ" ผู้บริหารปตท. ที่มาต้อนรับ ขวาสุด"อัศศิริ ธรรมโชติ"

กิจกรรมยามเย็น ขับลำนำบทกวี ประกอบเสียงกีต้าร์ โดยกวีซีไรต์"เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และศิลปินนักเขียน"ชูเกียรติ ฉาไธสง"

ในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้น(18ก.พ.2560) ทางคณะของอาจารย์ยังมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ของสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ซึ่งเปิดสอนระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ ที่อยู่ในบริเวณใกล้กันกับสถาบัน   อาจารย์เนาวรัตน์  บอกว่า” วิทยาศาสตร์  กับกวี ก็ไปด้วยกันได้ เพราะศาสตร์และศิลป์ต้องไปด้วยกันในมนุษย์ “

สำหรับบทกวีที่ถูกแต่งขึ้นใหม่ และนำแสดงบนเวที จากอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ที่ชื่อ”ใจวังจันทร์” ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานมีความไพเราะทั้งคำและความหมาย  โดยอาจารย์เนาวรัตน์ ยังได้เขียนด้วยลายมือ ไว้ในสมุดบันทึกของทางสถาบันปลูกป่า ปตท. เพื่อให้ทางสถาบัน นำไปใช้ในการขยายผลเพื่อปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่า โดยเน้นย้ำว่า คนกับป่าและธรรมชาติ จะต้องอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

                                                  “ใจวังจันทร์”

 ป่าวังจันทร์  ประจำอยู่ ภูขุนอินทร์  

 รู้ใจไม้ ใจดิน รู้ถิ่นเก่า

รู้แหล่งน้ำ รักน้ำ ร่วมลำเนา

ป่าคือเรา เราคือป่า มาโยงใย

ธรรมชาติ คือธรรม ที่กำหนด

อันเป็น กฏความจริง ที่ยิ่งใหญ่

อันหนึ่งอัน เดียวกัน อันเป็นไป

มีธรรมะ อยู่ใน ใจวังจันทร์

นางกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันปลูกป่า ปตท.กล่าวว่า ป่าวังจันทร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงเปิดเมื่อวันที่ 6 สค.2558 จากวันนั้นจนวันนี้ ผ่านมากว่าขวบปี ผืนป่าแห่งนี้ได้ผลิดอกออกผล สร้างคุณค่าและความหมายแก่เมืองระยอง ในฐานะแหล่งเรียนรู้นิเวศป่าไม้แห่งใหม่ และเป็นห้องทำงานที่น่าหลงใหลแก่เหล่านักวิจัย  ป่าวังจันทร์เป็นห้องเรียนธรรมชาติที่ช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีค่าแก่เด็กและเยาวชน  และอีกหนึ่งความฝันของเราคือ.เป็นซุปเปอร์มาเก็ตธรรมชาติของชุมชนโดยรอบต่อไป

ซ้าย "กนกพร รอดรุ่งเรือง" ผอ.สถาบันปลูกป่าปตท. ขวา "เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์" กวีซีไรต์ และศิลปินแห่งชาติ

สถาบันปลูกป่าปตท. จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2556  จากความสำเร็จในกิจการฟื้นฟูพื้นที่ป่า 1ล้านไร่ของปตท.ที่ช่วยสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการฟื้นฟูป่าอย่างครบวงจร  และต้องการที่จะให้มีการดำเนินการต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่คนในสังคม  โดยมีศูนย์การเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นแล้ว2แห่งคือ”โครงการป่าในกรุง”ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาและการฟื้นฟูป่าไม้ของกรุงเทพในอดีต และศูนย์การเรียนรู้”โครงการป่าวังจันทร์”ที่ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าไม้แบบครบวงจร ที่มีพื้นที่ปลูกป่าสาธิตรูปแบบต่างๆ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของภาคตะวันออก และโครงการใหม่ที่สถาบันจะมีการจัดตั้งขึ้นคือที่คุ้งบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ

อาคารศูนย์การเรียนรู้ สถาบันปลูกป่าปตท. โครงการป่าวังจันทร์

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด