กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

เปิดไฮไลท์SETA2016

  • Date : 21/03/2016, 14:11.

เปิดไฮไลท์งานประชุมและนิทรรศการนานาชาติด้านพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเซียSETA 2016

งานประชุมและนิทรรศการนานาชาติด้านพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559(Sustainable  Energy & Technology Asia 2016)หรือหรือ SETA  2016 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 23-25 มีนาคม 2559 ที่ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้มีโอกาสจัดงานประชุมวิชาการด้านพลังงานในระดับนานาชาติ โดยกระทรวงพลังงานและหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้การสนับสนุนผลักดันอย่างเต็มที่ให้งานนี้เกิดขึ้น ด้วยหวังจะให้เป็นเวทีแสดงศักยภาพของไทยในการเป็นผู้นำด้านพลังงานงานในภูมิภาค และยืนยันความพร้อมของไทย ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและบุคลากร ในการก้าวสู่การเป็น ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ด้านพลังงานและการพัฒนาสู่พลังงานที่ยั่งยืนของภูมิภาคเอเชีย

งาน SETA 2016 แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักคือ ส่วนที่ 1 ส่วนงานวิชาการ และส่วนแสดงนิทรรศการ นอกจากนั้น ยังมีการจัดการประชุมคู่ขนาน (Side event) อีกด้วย

ส่วนที่ 1 การประชุมทางวิชาการนานาชาติ จะครอบคลุมกว่า 100 หัวข้อ ใน 4 ประเด็นหลัก คือ ด้านการกำหนดนโยบายและวางแผนด้านพลังงาน  เทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้า เทคโนโลยีปัจจุบันและแนวโน้มพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และ เทคโนโลยีด้านคมนาคมขนส่ง

ส่วนที่ 2 การจัดแสดงนิทรรศการ  ซึ่งจะมีทั้งหน่วยงานรัฐ และบริษัทเอกชนผู้ผลิตเทคโนโลยีหลายรายเข้าร่วมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานที่ทันสมัยทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า การขนส่งและเชื้อเพลิงทางเลือก เทคโนโลยีพลังงานสีเขียว ที่สามารถนำมาทดแทนพลังงานเดิมที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังมีการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชกรณียกิจด้านพลังงานที่ยั่งยืน รวมถึงผลงานจากกระทรวงพลังงานและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แปลกใหม่ด้านพลังงานของแต่ละประเทศร่วมจัดแสดงภายในงานด้วย

ไฮไลท์หัวข้อสำคัญๆ ที่จะมีการอภิปราย อาทิ

•             แผนบูรณาการพลังงานของไทย

•             นโยบายด้านราคาพลังงานและการอุดหนุนราคาของมาเลเซีย

•             นโยบายการส่งเสริมพลังงานทดแทนของประเทศลาว

•             การบูรณาการพลังงานในภูมิภาคอาเซียน

•             การริเริ่มโครงการสมาร์ท กริด (Smart Grid) หรือ ระบบสายส่งอัจฉริยะ เพื่อเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าในภูมิภาค

•             การลดมลภาวะและเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าถ่านหินโดย เทคโนโลยีทันสมัยจากยุโรป

•             พลังงานนิวเคลียร์กับการต่อสู้กับภาวะโลกร้อน รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Small Modular Nuclear Reactor (SMR) โดยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

•             นโยบายชุมชนสีเขียวและเมืองคาร์บอนต่ำ รวมถึงกรณีศึกษานโยบายพลังงานทดแทนและการทำ  การตลาด พลังงานทดแทนในสหภาพยุโรป มาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงาน และตัวอย่างความสำเร็จ ในมาเลเซีย

              - การเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการพัฒนาพลังงานทดแทนในเอเชีย โดย ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) อนาคต

               -เชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์ แนวโน้มการพัฒนาพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวภาพในภาวะราคา น้ำมันตกต่ำ

               -เทคโนโลยียานยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทน อาทิ เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน และสิทธิ ประโยชน์ทางราคาและภาษีของไทยที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงที่ใช้ในยานพาหนะ 

               -ค่ายรถหรู BMW ตอกย้ำพันธกิจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมยานยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม ชู BMW X5 xDrive40e

               -รถยนต์ SAVเทคโนโลยี "Plug-in Hybrid" ซึ่งเป็นรุ่นแรกของรถยนต์เทคโนโลยี Plug-in hybrid ที่ประสานความอัจฉริยะของระบบขับเคลื่อน  4 ล้อตลอดเวลา (all-wheel-drive system) เข้ากับเทคโนโลยี eDrive ของ BMW เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการขับขี่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า

               

                 -การนำเสนอเทคโนโลยีพลังงานสะอาด อาทิ เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ซึ่งเป็นประเด็นร้อนของไทย ก็จะเป็นหัวข้อหนึ่งในการประชุมแลกเปลี่ยนความเห็น ในงานนี้ ผู้บริหารจากบริษัท Mitsubishi-Hitachi Power System Ltd ผู้นำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด จะได้นำเสนอให้เห็นว่า ทั่วโลกมีการจัดการโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นโอกาสที่ไทยจะได้เรียนรู้จากผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่าถ่านหินมิใช่ผู้ร้าย หากมีการใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม และยังช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศอีกด้วย

                 -โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น นำ ‘MIRAI’ รถยนต์ใช้เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cell Vehicle) มาแสดงในงาน ซึ่งพลังงานไฮโดรเจนถือเป็น “ตัวช่วย” สำหรับสังคมคาร์บอนต่ำ เพราะไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนเครื่องยนต์ระบบเผาไหม้ และความหนาแน่นของพลังงานไฮโดรเจนจะสูงกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า และมีความความสะดวกในการเก็บรักษาและการขนส่ง และจะมีการบรรยายในเวที ถึงความเป็นมาในการพัฒนายานยนต์แห่งอนาคตนี้ด้วย

 

                  ไฮไลท์ การประชุมกลุ่มคู่ขนานที่สำคัญ อาทิ

                 -การบันทึกความร่วมมือของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (ERIA) ซึ่งพลังงานเป็นหนึ่งในประเด็นที่ ERIA ให้ความสำคัญ เนื่องจากเชื่อว่าเป็นเรื่องที่มีบทบาทในการลดช่องว่างระหว่างประชาชนในภูมิภาค และสร้างกลุ่มชนชั้นกลางให้มีมากขึ้น โดยการพัฒนาด้านพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานที่ยั่งยืนจะเป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันการพัฒนาให้เกิดขึ้นในภูมิภาคได้ ซึ่ง SETA 2016 ถือเป็นเวทีแรกที่ผู้แทนของ ERIA จะกล่าวถึงแนวทางของกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียตะวันออกในการปฏิบัติตามความตกลงปารีส ที่ร่วมประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก ครั้งที่ 21 ที่ผ่านมาที่กรุงปารีส หรือที่เรียกว่า COP 21

                 -การประชุมเชิงปฏิบัติการของกลุ่มประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) เกี่ยวกับทิศทางการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในอนาคต จัดโดย กระทรวงพลังงาน สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “พลังงาน นิวเคลียร์ ยังเป็นทางเลือกที่เหมาะสมใน อนาคตสำหรับการผลิตไฟฟ้าที่สร้างมลภาวะต่ำหรือไม่” ซึ่งจะเป็นเวทีระดมความคิดเห็น และแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ของผู้กำหนดนโยบายและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานนิวเคลียร์ เพื่ออภิปรายถึงข้อ กังวลต่างๆ และทางออกในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ต่อไป โดยจะมีการโฟกัสไปที่อุบัติเหตุที่ฟุกุชิมะ และผลกระทบที่ตามมา จะหารือถึงเทคโนโลยีใหม่และมาตรการที่รัดกุมยิ่งขึ้น รวมถึงกฎระเบียบ ที่จำเป็นในการควบคุมดูแลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

                 -การสัมมนาจัดโดยศูนย์พลังงานอาเซียน หรือ ASEAN Center for Energy (ACE) ในหัวข้อ “การปรับปรุงนโยบายพลังงานทดแทนในอาเซียน”

                 -การสัมมนาโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในหัวข้อ “เส้นทางแห่งความยั่งยืนสู่สังคมพลังงานคาร์บอนต่ำ”

                 -การสัมมนาวิชาการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย

                 -การสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า จัดโดยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าแห่ง ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.)

                  -การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการเตรียมตัวและความพร้อมในการรับมือใน สถานการณ์ในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.)

                    SETA  2016 จึงมีความสำคัญต่อผู้กำหนดนโยบายด้านพลังงาน  บริษัทผู้ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน และบริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน รวมทั้งภาคประชาชนที่มีความสนใจในเรื่องของทิศทางและแนวโน้มทางด้านพลังงานในอนาคต ซึ่งไม่ควรที่จะพลาดในการเข้าไปมีส่วนร่วมงานนี้ 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด