กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

SETA2017ตอบโจทย์นโยบายEnergy 4.0 กระทรวงพลังงาน

SETA 2017 ตอบโจทย์นโยบายEnergy4.0ของกระทรวงพลังงาน โดยเป็นเวทีที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องของ  ระบบการสำรองพลังงาน  การพัฒนา Smart City, Smart Grid ขับเคลื่อนการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าตาม RoadMap

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560” หรือ “SETA 2017” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้ธีม“Towards A Low-Carbon Society” ใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ นโยบายและการวางแผนด้านพลังงาน เทคโนโลยีระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อปล่อยคาร์บอนต่ำ พลังงานเพื่อการคมนาคมขนส่งเพื่อปล่อยคาร์บอนต่ำ และ เมืองอัจฉริยะและอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อผลักดันและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงาน และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้   เน้นเทรนด์อุตสาหกรรม Hybrid และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

 นายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน  ซึ่งร่วมในการแถลงข่าวการจัดงาน กล่าวว่า  การขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0ของกระทรวงพลังงาน ซึ่ง มีเป้าหมายในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศ    เพื่อให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ระดับปานกลาง นั้นสอดคล้องกับประเด็นที่จะนำมาแลกเปลี่ยนความรู้ในงาน SETA 2017”  อาทิ เรื่องของระบบการสำรองพลังงาน   (Energy Storage)   การพัฒนา Smart City, Smart Grid ขับเคลื่อนการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าตาม RoadMap

 รศ.สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ภายในงานที่จะจัดขึ้นครั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะแสดงนิทรรศการที่สะท้อนความมุ่งมั่นคิดค้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทน อีกทั้งกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ตามมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็นงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และด้านการสนับสนุนการกำกับดูแล       ความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู

 รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560 กล่าวว่า “งาน SETA 2017 ในปีนี้ มุ่งเน้นถึงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีไฮบริด และรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า และกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ กว่า 200 บริษัท เพื่อส่งเสริมการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานให้กับประเทศ โดยตั้งเป้า ผู้เข้าชมและร่วมงานตลอดทั้ง 3 วัน จำนวนกว่า 10,000 คน จาก 50 ประเทศทั่วโลก”

 การจัดงานครั้งนี้จะมีวิทยากรปาฐกถาหลัก ได้แก่ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  นาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดอกเตอร์แมกซิมัส จอนนิตี้ อองกิลิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน น้ำ และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ประเทศมาเลเซีย (Dr. Maximus Johnity Ongkili,  Minister of Energy, Green Technology and Water, Malaysia) ฯพณฯ เฆซุส มิเกล ซันส์  เอกอัครราชทูตแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (H.E. Jesús Miguel Sanz, Ambassador and Head of Delegation of the European Union in Thailand) แอคเนตา ไรซิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สมาคมนิวเคลียร์โลก (Ms. Agneta Rising, Director General ofWorld Nuclear Association) และฯพณฯ ชิโร ซะโดะชิมะ    เอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (H.E. Mr.Shiro Sadoshima, Ambassador of Japan in Thailand)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด