กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปตท.ลงนามข้อตกลงคุณธรรมโครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติวังน้อย

ปตท.ลงนามข้อตกลงคุณธรรมโครงการแรกปี2559  ยืนยันดำเนินการโปร่งใสปราศจากคอรัปชั่น

      เมื่อวันที่14 มีนาคม 2559 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานใน”พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติวังน้อย” โดยมี นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)เป็นผู้ลงนามในข้อตกลง  พร้อมด้วย นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายสมพล เกียรติไพบูลย์ รองประธานองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

การลงนามในข้อตกลงคุณธรรม โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติวังน้อย เป็นการลงนามระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) กับผู้ร่วมเสนอราคา 5 ราย และผู้สังเกตการณ์ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนจำนวน 5 ท่าน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของ ปตท. ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่มีการเรียกรับเงินสินบนหรือประโยชน์อื่นใด รวมทั้งจะต้องเปิดเผยข้อมูลโครงการที่สำคัญในทุกกระบวนการและมีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส  เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ดำเนินงานตามแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของรัฐบาล  โดยโครงการดังกล่าวนับเป็นโครงการฯ แรกที่มีการลงนามในข้อตกลงคุณธรรมของงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559

  คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง ผ่านกระทรวงพลังงาน ขอให้ ปตท. พิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้างที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อย่างน้อย 3 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานและมีมูลค่าโครงการตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ปตท. จึงได้มีการเสนอชื่อโครงการ 3 โครงการ โดยโครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติวังน้อยเป็นโครงการที่ได้รับคัดเลือก

          สำหรับโครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติวังน้อย ตั้งอยู่ ณ พื้นที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทย โดยจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ทดแทน) ชุดที่ 1 ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน ปี พ.ศ. 2561 ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 4,800 ล้านบาท

 "การที่ ปตท. ได้ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรมโครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติวังน้อยในครั้งนี้ เพื่อเน้นย้ำให้เห็นว่า ปตท. มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และจะเป็นจุดเริ่มต้นให้กับโครงการจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ ของ ปตท. ในการเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรมต่อไป" นายปิยสวัสดิ์กล่าว

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด