กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

6 ซีอีโอกลุ่ม ปตท. เปิดงาน PTT Group CG Day 2016 มุ่งโปร่งใส ต้านคอร์รัปชั่น

6 ซีอีโอกลุ่ม ปตท. เปิดงาน PTT Group CG Day 2016 ประกาศความมุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมโปร่งใส และต่อต้านคอร์รัปชัน

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  หรือ ปตท.สผ. ในฐานะบริษัทเจ้าภาพในการจัดงาน PTT Group CG Day 2016 เปิดงานร่วมกับนายเทวินทร์ วงศ์วานิช (ที่ 3 จากซ้าย)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายอธิคม เติบศิริ (ที่ 1 จากซ้าย)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และนายเติมชัย บุนนาค (ที่ 6 จากซ้าย)  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ภายใต้แนวคิด “See Through The Future” เพื่อประกาศความมุ่งมั่นของกลุ่ม ปตท.ในการบริหารองค์กรด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  มุ่งสร้างวัฒนธรรมโปร่งใส และให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

งาน PTT Group CG Day 2016 ยังมุ่งเสริมสร้างแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ขยายไปยังผู้มีส่วนได้เสีย เช่น คู่ค้า ผู้ร่วมทุน ผู้รับเหมา เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอีกด้วย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ ซี

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด