กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปลัดพลังงานเปิดวพม.รุ่น3 สร้างผู้นำความคิดด้านพลังงาน

ปลัดพลังงานเปิด วพม รุ่น.3 สร้างผู้นำความคิดด้านพลังงานหวังเป็นตัวแทนสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้สังคม

เมื่อวันที่9มี.ค.2559 ที่ผ่านมา นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน  ในฐานะประธานกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการพลังงาน(Thailand Energy Academy -TEA) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่3 หรือ วพม.3 ที่Synergy Hall ,Energy Complex Cชั้น6โดยมีนายเทวินทร์ วงศ์วานิช รองประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ และคณะกรรมการให้การต้อนรับ

สำหรับหลักสูตร วพม.3 มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมจำนวน38 คนจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งภาครัฐ  เอกชนและนักวิชาการ ภาคประชาชน และสื่อมวลชน  โดยมีความคาดหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือน  จะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องธุรกิจพลังงาน   สามารถสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานต่อสังคมได้อย่างเหมาะสม  และเป็นกลไกที่สำคัญในการสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานของประเทศ ได้

โดยเนื้อหาวิชาที่อบรมประกอบด้วย3ชุดวิชา คือชุดวิชาที่1 เน้นเรื่องภาพรวมของธุรกิจพลังงาน อาทิ สถานการณ์พลังงานโลก อุปสงค์ อุปทาน ภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อราคา   สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและความสำคัญต่อเศรษฐกิจ     ชุดวิชาที่2 เน้นเรื่องธุรกิจพลังงานของไทย  ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ อาทิ ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรของชาติ  ธุรกิจน้ำมันและการกลั่น  และธุรกิจไฟฟ้า     พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน  รวมทั้งประเด็นด้านพลังงานที่ยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้อง    และชุดวิชาที่3 เน้นเรื่องบทบาทผู้นำในสังคมกับการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน   อาทิ การบริหารจัดการพลังงานให้เป็นมิตรต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  การเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในธุรกิจพลังงาน  การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

“ ผู้ที่เข้าร่วมอบรมวพม.รุ่น3 ถือเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมา จากหลายภาคส่วน ทางสถาบันจึงมีความคาดหวังว่า เมื่อผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมแล้ว  จะสามารถเป็นผู้นำทางความคิดด้านพลังงาน  และสื่อสารข้อมูลด้านพลังงานที่ถูกต้องให้กับสังคมได้” นายอารีพงศ์ กล่าว  

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด