กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กฟผ. เตรียมติดตั้งโซลาร์เซลล์และแบตเตอรรี่ในโครงการนำร่องสมาร์ทกริดที่แม่ฮ่องสอน

กฟผ. จ้างบริษัทที่ปรึกษา ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า 3 เมกะวัตต์ในโครงการพัฒนาพลังงานอัจฉริยะ จ.แม่ฮ่องสอน  คาดเสร็จ ก.พ. 2560

​ว่าที่พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.ได้จ้างที่ปรึกษา บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด ศึกษาและจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Cop of Practice : CoP) สำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงไฟโตโวลเทอิก ในโครงการพัฒนาพลังงานอัจฉริยะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Maehongson Smart Energy Development Project) ซึ่งจะติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิต 3 เมกะวัตต์ และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ขนาด 4 เมกะวัตต์, 1 เมกะวัตต์-ชั่วโมง

นอกจากนี้จะศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการรับฟังความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งจะศึกษาแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 2560 จากนั้นจะนำรายงานดังกล่าวเสนอต่อ กกพ. เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าต่อไป

ทั้งนี้ โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริด ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2559 

โดยโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยแนวคิด 4 ด้าน คือ1. Smart Energy พัฒนาระบบด้านการจัดหาไฟฟ้า โดยพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ 2.Smart System มีระบบควบคุมและปฏิบัติการทางไฟฟ้าเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ 3.Smart City พัฒนาระบบ เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วมต่อการรักษาระดับความมั่นคงและประสิทธิภาพของระบบ และ 4. Smart Learning การพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชน

ซึ่งโครงการนี้ได้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินงานของระบบไฟฟ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้สามารถรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ รวมทั้งเป็นต้นแบบเศรษฐกิจสีเขียว แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบของเมืองที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด