กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

รัฐมนตรีพลังงานเปิดโครงการปะการังสร้างอาชีพระยะที่2

รัฐมนตรีพลังงานเปิดโครงการ”ปะการังสร้างอาชีพ”ระยะที่2  ประเดิมวางปะการังเทียม 1,000 ก้อน ในพื้นที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช หวังฟื้นฟูความสมบูรณ์ของทะเลไทย ระบุเป็นบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมในอ่าวไทย

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปะการัง สร้างอาชีพ” ระยะที่ 2  ที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559 ว่า โครงการปะการังสร้างอาชีพระยะที่2    เป็นการสานต่อความสำเร็จจาก “โครงการปะการัง สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” ที่มูลนิธิกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม จัดทำขึ้น   โดยจะมีการดำเนินการในพื้นที่2 จังหวัด คือจังหวัดนครศรีธรรมราช  และจังหวัดสงขลา  โดยกระจายเป็น3 จุด 3 อำเภอ คือในพื้นที่แหลมตะลุมพุก  อำเภอปากพนัง  จำนวน 1,000 แท่ง  อำเภอสทิงพระ 500 แท่ง และอำเภอระโนด 500 แท่ง

 โดยก้อนปะการังเทียมที่จะจัดวางในครั้งนี้ จะมีขนาด  1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานของกรมประมง และวัสดุที่นำมาใช้ผ่านการตรวจสอบแล้วว่า    ไม่เป็นพิษ หรือปลดปล่อยสารพิษลงในทะเล มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ปี และด้วยน้ำหนักประมาณ 1 ตัน จึงไม่ถูกพัดพาด้วยคลื่น หรือกระแสน้ำ หรือพายุ

ทั้งนี้ การทำเป็นรูปทรงลูกบาศก์มีช่องว่างให้น้ำไหลผ่านได้  และมีพื้นผิวที่เป็นซีเมนต์จะช่วยให้สิ่งมีชีวิต เช่นปะการัง เพรียง สาหร่าย เกาะติดได้อย่างรวดเร็ว  ดึงดูดให้ปลาหรือสัตว์น้ำขนาดใหญ่เข้ามาหาอาหาร และเป็นที่อยู่อาศัย หรือแหล่งวางไข่ เหมือนปะการังจริง

สำหรับวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ นอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูความสมบูรณ์ ความสมดุลของทรัพยากรทางทะเล  เพิ่มความหลากหลายของสัตว์ทะเลเพื่อส่งเสริมอาชีพของชาวประมงชายฝั่งแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อขยาย และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียม ในอ่าวไทย   ซึ่งนอกจากบริษัทผู้รับสัมปทานจะได้ปฏิบัติตามมาตรฐานในการดูแลรักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามกฏหมายเป็นอย่างดีแล้ว ก็ยังมีบทบาทสำคัญในการคืนประโยชน์สู่สังคมและชุมชน ร่วมกับภาครัฐอีกด้วย

 ที่ผ่านมาโครงการปะการังสร้างอาชีพระยะที่1 มีการวางปะการังเทียมใน 3 พื้นที่ คือ อำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอละแม และอำเภอสวี-ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร จุดละ 1,000 ก้อน รวม 3,000 ก้อน  ซึ่งภายหลังโครงการเสร็จสิ้นและมีการติดตามตรวจสอบความสำเร็จพบว่า โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในด้านการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของท้องทะเลไทย  ซึ่งภายหลังจากการวางปะการังเทียมได้ประมาณ 1 ปี  ทางมูลนิธิกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการปิโตรเลียมได้มอบหมายให้นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและการสำรวจธรรมชาติ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตจังหวัดชุมพร ดำเนินการสำรวจใต้ทะเลเพื่อศึกษาความสมบูรณ์และความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ำในพื้นที่โครงการปะการัง สร้างอาชีพฯ พบว่า มีความสมบูรณ์ของท้องทะเลมากขึ้น และมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร พบสิ่งมีชีวิตมากถึง 38 ชนิด 

นอกจากนี้   ยังมีส่วนช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านให้ดีขึ้น โดยจากความอุดมสมบูรณ์ที่เพิ่มขึ้นทำให้สามารถจับปลา และสัตว์ทะเลได้มากขึ้น ปลาบางชนิดที่เคยหายไปจากพื้นที่ก็กลับมาอยู่ในบริเวณกองปะการังเทียม ส่งผลให้ชาวประมงมีรายได้มากขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก เนื่องจากไม่ต้องเดินเรือไปหาปลาในระยะทางที่ไกลเหมือนก่อน

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด