กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ประพนธ์ได้ฤกษ์เริ่มทำงานรักษาการอธิบดีพพ.

ประพนธ์ ได้ฤกษ์เริ่มทำงานรักษาการอธิบดี พพ. ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา โดยต้องรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯก่อนที่จะนั่งในตำแหน่งอธิบดีพพ.เต็มตัว

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 ต.ค.2559 นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ รักษาการอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ทำพิธีบวงสรวงพ่อปู่สิงห์สุระ ชัยยะเทวะ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมสักการะ 

ทั้งนี้ พิธีดังกล่าว มีขึ้นในโอกาสที่นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ เข้าทำหน้าที่รักษาการอธิบดี พพ. ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา โดยได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ คือ 1. ตั้งนายสมนึก บำรุงสาลี  จากผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวงพลังงาน 2. นางบุญบันดาล ยุวนะศิริ  จากรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง  3. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ  จากรองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ 4.นายธรรมยศ ศรีช่วย จากอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  เป็นรองปลัดกระทรวงพลังงานแทนตำแหน่ง นายประพนธ์

สำหรับนายประพนธ์ นั้นจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเครื่องกล  ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร และจบปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ถือเป็นลูกหม้อของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพราะเคยนั่งในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ มาก่อนในช่วงปี2551-2557 ก่อนที่จะขยับขึ้นเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)ในปี2557 ได้ไม่นานก็ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และรองปลัดกระทรวงพลังงาน ในช่วงปี2558-2559 ก่อนที่จะมานั่งในตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในปัจจุบันโดยยังเหลืออายุราชการอีกประมาณ4ปี

 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด