กิจกรรมทั้งหมด

Date : 19 / 09 / 2017

 • Date : 19 / 09 / 2017
  ปตท.สผ.ร่วมมือกับ โททาล ในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน กับ บริษัท โททาล อี แอนด์ พี ไทยแลนด์ จำกัด  เพื่อประโยชน์ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอนาคต 
   
  เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนายคณิต แสงวงค์วาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา และบริษัท โททาล อี แอนด์ พี ไทยแลนด์ จำกัด (TOTAL) โดย Mrs. Emmanuelle Tutenuit ผู้จัดการทั่วไป ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน โดยโครงการแรกภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวคือ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางชีวภาพ เพื่อประโยชน์ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอนาคต พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
   
  ทั้งนี้ ปตท.สผ. และ โททาล เป็นพันธมิตรมาอย่างยาวนาน โดยความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการสำรวจปิโตรเลียม รวมถึงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   
 • Date : 19 / 09 / 2017
  ปตท.หนุนวิสาหกิจชุมชนซื้อเมล็ดกาแฟกะลา

  ปตท.-วิสาหกิจชุมชน-คาเฟ่ อเมซอน จับมือนำร่องซื้อขายเมล็ดกาแฟ สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม สนองนโยบายรัฐ สร้างการมีส่วนร่วมสร้างธุรกิจของชุมชนให้พึ่งพาตนเอง

  นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายเมล็ดกาแฟกะลา ภายใต้กระบวนการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่าง วิสาหกิจชุมชนกาแฟปางขอน และ วิสาหกิจชุมชนกาแฟอาข่าปางขอน กับ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. และคาเฟ่ อเมซอน ปตท. ณ บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม ที่ประกอบด้วยการพัฒนาการปลูกและผลิตกาแฟด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดหาเมล็ดกาแฟดิบและเพิ่มช่องทางการจำหน่าย รวมถึงสนับสนุนการจ้างงานชุมชนในท้องถิ่นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง เติบโตไปอย่างเกื้อกูลกัน

  ทั้งนี้ ปตท. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยจะนำองค์ความรู้และศักยภาพขององค์กรมาช่วยเหลือและสร้างธุรกิจที่ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ จึงนำมาสู่ความร่วมมือระหว่าง บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด กับวิสาหกิจชุมชนทั้งสองแห่งและคาเฟ่ อเมซอน กาแฟของคนไทย เพื่อคนไทย ด้วยความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ โรงคั่วกาแฟ AICA ที่ทันสมัย ณ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยกำลังการผลิตถึง 2,700 ตันต่อปี และร้านคาเฟ่ อเมซอนกว่า 1,900 สาขาทั่วประเทศ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมมือกับชุมชนในการรับซื้อและพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟ เพื่อจะก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ซึ่งนับเป็นการร่วมสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง ตั้งแต่เสริมสร้างชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการรับซื้อเมล็ดกาแฟในราคาที่เป็นธรรม เกษตรกรได้รับความรู้พัฒนาทักษะอาชีพการเพาะปลูกและการผลิตกาแฟ มีรายได้ที่เหมาะสม ชุมชนเกิดความเข้มแข็งบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

  “ความร่วมมือในครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมนโยบายภาครัฐที่ให้ภาคเอกชนและประชาชนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม โดยโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคมนำร่องอื่นของ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่ โครงการคาเฟ่ อเมซอนสำหรับผู้ด้อยโอกาส และศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กก่อนประถมวัยซึ่งเป็นโครงการเพื่อสร้างอาชีพให้กลุ่มแม่บ้านรถไฟ ของ ปตท. ให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง เป็นต้น นับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นการขับเคลื่อน ปตท. ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยอย่างแท้จริง” นายสรัญ กล่าวเพิ่มเติม

   

 • Date : 19 / 09 / 2017
  กฟผ.คว้า3รางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีความเป็นเลิศจากสำนักงานป.ป.ช.
  กฟผ. รับ 3 รางวัล จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แก่รางวัล“รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  และ “รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน”   ส่วนรองผู้ว่าการบริหาร "นายสืบพงษ์  บูรณศิรินทร์ ได้รางวัล บุคคลต้นแบบ” ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2560
   
  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ด้านความโปร่งใสและด้านความพร้อมรับผิดชอบในระดับดีเลิศ ประจำปี 2560  ณ โรงแรมริชมอนด์ คอนเวนชั่น ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลตำรวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธี
   
   โดยในปีนี้ กฟผ.สามารถคว้ามา 3 รางวัล  โดย นายสืบพงษ์  บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ “บุคคลต้นแบบ” ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2560  และในนามองค์กร ได้รับประกาศเกียรติคุณในระดับดีเลิศอีก 2 รางวัล คือ  “รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  และ “รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน”  
   
  นายสืบพงษ์  เปิดเผยว่า  ยินดีและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดยนับเป็นเกียรติของชาว กฟผ. ทุกคน ส่วนรางวัลด้านความโปร่งใส กฟผ. ได้มีการขับเคลื่อนในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้มีการเปิดเผยข้อมูลและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาถือปฏิบัติตนภายใต้กรอบธรรมาภิบาล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น  อีกทั้ง กฟผ. ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.  โดยในส่วนของโรงไฟฟ้า โครงการลดกรด-ด่าง ในการปรับสภาพน้ำในกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าวังน้อย มีความโดดเด่นจนได้รับรางวัลด้านความพร้อมรับผิดชอบในระดับดีเลิศ   ซี่งโรงไฟฟ้าวังน้อยได้ลดการใช้สารเคมีเพื่อเป็นการปรับสภาพน้ำ   ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และลดความกังวลใจของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า กฟผ. มีวิธีการควบคุมดูแลสภาพน้ำอย่างดีที่สุด  ชุมชนให้ความไว้วางใจและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของ กฟผ. ได้

Date : 18 / 09 / 2017

 • Date : 18 / 09 / 2017
  ปตท.รับ 2 รางวัลดีเลิศ จาก ป.ป.ช.

  ปตท. รับ 2 รางวัล “รัฐวิสาหกิจที่มีแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส” ประเภทดีเลิศ ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำหรับแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร: Integrity Culture และแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน: Work Integrity โดยมีพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มอบรางวัล

  นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.ดำเนินการด้านการผลักดันกระบวนการทำงานภายในองค์กรเพื่อยกระดับด้านความโปร่งใส รวมถึงสนับสนุนคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียกับ ปตท. ให้เกิดหลักปฏิบัติที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ปตท. มุ่งสู่การเป็นองค์กรของคนไทยที่สร้างความภาคภูมิใจควบคู่กับนำการพัฒนามาสู่ประเทศ หรือ PTT Pride and Treasures ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และเข้มข้นขึ้นตามลำดับ

  สำหรับ 2 รางวัลระดับดีเลิศ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร: Integrity Culture และ ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน: Work Integrity ที่ ปตท. ได้รับนั้น เป็นผลลัพธ์มาจากผลงานการนำระบบควบคุมและติดตามตรวจสอบต่อเนื่องมาใช้กับกระบวนการจัดซื้อจนถึงการชำระเงิน (Continuous Control Monitoring & Auditing System)  การพัฒนาระบบการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตรองรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  การจัดทำนโยบาย แนวทางการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ภายนอก การปรับปรุงกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อยกระดับความโปร่งใส  การปลูกฝังวัฒนธรรมจริยธรรมผ่านค่านิยมองค์กร “SPIRIT” และการดำเนินการด้านอื่นๆในการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อยกระดับความโปร่งใสองค์กร ยกตัวอย่างเช่น การนำโครงการสำคัญประกอบด้วย โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 (ฉะเชิงเทรา – นนทบุรี) และ โครงการคลังรับก๊าซแอลเอ็นจี (LNG Receiving Terminal) แห่งใหม่ จ.ระยอง เข้าร่วมในโครงการข้อตกลงคุณธรรม หรือ Integrity Pact เป็นต้น

 • Date : 18 / 09 / 2017
  ปตท. ร่วมยินดี 4 ตำบลเครือข่ายคว้ารางวัลสุดยอดคนพลังงาน

  เมื่อเร็วๆ นี้ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลสุดยอดคนพลังงาน แก่ 16 ตำบลจากทั่วประเทศที่มีผลงานการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนในชุมชนโดดเด่นเป็นรูปธรรม ในงาน  "เปิดบ้าน...พลังงานชุมชน" จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงาน ณ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต โดย คุณโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ 4 ตำบลที่ได้รับรางวัล ซึ่งเป็นชุมชนภาคีเครือข่ายที่ ปตท. ร่วมขับเคลื่อนงานด้านพลังงานชุมชนมายาวนาน อันได้แก่ ต.ท่ามะนาว จ.ลพบุรี ได้รับรางวัลในสาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ภาคกลาง   ต.แม่ทา จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลในสาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม ระดับภาค ภาคเหนือ ต.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลในสาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ภาคใต้ และ นายโกศล แสงทอง ต.ป่าเด็ง จ.เพชรบุรี ได้รับรางวัลในสาขาอาสาสมัครพลังงานชุมชนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ภาคกลาง

Date : 14 / 09 / 2017

 • Date : 14 / 09 / 2017
  ปตท. เปิดวังจันทร์วัลเล่ย์รับนักลงทุนญี่ปุ่น ดึงร่วมพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

  ปตท. ต้อนรับนักลงทุนญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมวังจันทร์วัลเล่ย์ จ.ระยอง แสดงศักยภาพพื้นที่ หวังดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ เพื่อพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตามนโยบายสู่ไทยแลนด์ 4.0

  นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้พบกับ H.E. Mr. Hiroshige Seko รัฐมนตรีเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น และคณะ เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการนำนักธุรกิจญี่ปุ่นมาร่วมลงทุนในพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และวานนี้ (13 ก.ย.) คณะนักลงทุนจากบริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่วังจัทร์วัลเล่ย์ จ.ระยอง ซึ่งปตท. และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันพัฒนาให้เป็นเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi) ส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ตามกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งหวังนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

  “การเดินทางมาเยือนพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECi ของคณะนักลงทุนชาวญี่ปุ่นในครั้งนี้ สะท้อนถึงศักยภาพและโอกาสทางการค้าและการลงทุนในประเทศไทย ซึ่ง ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติและรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินงานเพื่อความมั่นคงของชาติ พร้อมให้การสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อสร้างให้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น พัฒนาและผลักดันให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ศูนย์กลางการค้า การลงทุน รวมถึงเป็นแหล่งระดมพลังสมองของประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป” นายเทวินทร์ กล่าว

  ปตท. ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบนพื้นที่ 3,434 ไร่ ณ วังจันทร์วัลเล่ย์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ให้เอื้อต่อการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมครบวงจร พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รองรับการขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยสู่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายประกอบด้วย ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (ARIPOLIS) ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOPOLIS) และ ศูนย์กลางและฐานรังสรรค์นวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (SPACE KRENOVAPOLIS)

  ทั้งนี้ ในพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ได้มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาที่เน้นการพัฒนาทักษะเยาวชนในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งกำลังสร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับสากล ได้แก่ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และ สถาบันวิทยสิริเมธี โดยมีนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธีและประธานกรรมการบริหารโรงเรียนกําเนิดวิทย์ ซึ่งนายไพรินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ปตท. ได้มาร่วมให้การต้อนรับคณะนักลงทุนญี่ปุ่นในครั้งนี้ด้วย

 • Date : 14 / 09 / 2017
  ปตท. - กสิกรไทย เปิดตัว PTT Blue Credit Card

  นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย ร่วมเปิดตัว PTT Blue Credit Card เพื่อให้สิทธิประโยชน์พิเศษตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ด้วยบัตรใบเดียว ทั้งการใช้จ่าย การสะสมคะแนน ทั้ง Blue Point และ KBank Reward Point ตลอดจนการแลกคะแนนเพื่อใช้แทนเงินสดในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. รวมทั้งใช้และแลกซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจเสริมของ ปตท.

Date : 13 / 09 / 2017

 • Date : 13 / 09 / 2017
  เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส ได้รับการรับรองGreen Industry Level 4เป็นรายเดียวในกลุ่มบริษัท106
  เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด  ผู้นำธุรกิจโรงงานรีไซเคิลกากของเสียขนิดของเหลวและของแข็ง เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน และวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาอุตสาหกรรม ได้รับการรับรอง Green Industry Level 4  เป็นรายเดียวในกลุ่มบริษัท106 ที่ได้การรับรองมาตรฐานดังกล่าวอย่างครบวงจร และถือเป็นการบุกเบิกเพื่อให้อุตสาหกรรมรีไซเคิล เข้าสู่มาตรฐานวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ที่สูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด 
   
  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด  ซึ่งทำธุรกิจโรงงานรีไซเคิลกากของเสียขนิดของเหลวและของแข็ง เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน และวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาอุตสาหกรรม ได้รับการรับรอง Green Industry Level 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีนายธีระพล ติรวศิน กรรมการผู้จัดการ และ นายวิโรจน์ อุดมสุขธรรม ผู้จัดการส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล จากนาย สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และมี นาย มงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมในพิธี
   
  ทั้งนี้ บริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นกลุ่มบริษัทในบัญชีรายชื่อลำดับ 106 (ประเภทหรือชนิดของโรงงาน โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ เงื่อนไขโรงงานที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 50 ตันต่อวันขึ้นไป ) เพียงรายเดียวที่ได้การรับรองมาตรฐานดังกล่าวอย่างครบวงจร   โดยการได้รับการรับรองมาตรฐาน Green Industry Level 4 ในครั้งนี้ ถือเป็นการบุกเบิกเพื่อให้อุตสาหกรรมรีไซเคิล เข้าสู่มาตรฐานวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ที่สูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญที่จะทำให้ความเชื่อมั่นในการดำเนินอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
   
  สำหรับบริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด นั้นถือเป็นผู้ให้บริการรับกำจัดบำบัดกากของเสีย โดยนำกลับมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงทดแทน และวัตถุดิบทดแทน เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในเตาเผาอุตสาหกรรม ซึ่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ได้คือ เชื้อเพลิงทดแทนชนิดเหลว  เชื้อเพลิงแข็งทดแทน (RDF) และวัตถุดิบทดแทนวัสดุธรรมชาติเป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นผู้ให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO17025 
   
  ที่ผ่านมา บริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด ถือเป็นผู้ให้บริการ รายแรกๆที่ได้รับการรับรอง เหรียญทองจากโครงการยกระดับของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหลายปีต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้