กิจกรรมทั้งหมด

Date : 20 / 06 / 2017

 • Date : 20 / 06 / 2017
  ปตท.และกองพลพัฒนาที่1ค่ายศรีสุริยวงศ์ ร่วมหนุนกิจกรรม"ค่ายตะบันน้ำใจ ตามรอยพ่อ"

  ปตท. - กองพลพัฒนาที่ 1 ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ค่ายตะบันน้ำใจ ตามรอยพ่อ”  ของ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

  นายอนุรักษ์ สุทธศรี  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตะวันตก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ให้การต้อนรับ  พันเอก ภัทราวุธ ทิพโกมุท รองผู้บังคับการ กรมพัฒนาที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 1  ค่ายศรีสุริยวงศ์ จ.ราชบุรี  ซึ่งร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ค่ายตะบันน้ำใจ ตามรอยพ่อ”  ของ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ปตท. โดยได้ร่วมกันติดตั้งเครื่องตะบันน้ำและก่อสร้างวางท่อส่งน้ำไปยังถังเก็บน้ำสำรองบนเนินเขาในพื้นที่ป่าของ อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  นับเป็นพื้นที่แรกในการนำเครื่องตะบันน้ำมาใช้ส่งน้ำเพื่อฟื้นฟูและสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่า 

 • Date : 20 / 06 / 2017
  เชฟรอน หนุนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  เชฟรอน หนุนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยจับมือพันธมิตร เปิดเวทีเสวนา รับฟังความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อบูรณาการความร่วมมือ และการผลักดัน การท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีศักยภาพและเป็นที่รู้จักในระดับสากล

  เวทีเสวนาประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Surat Thani Community-Based Tourism Forum 2017) จัดขึ้นเมื่อวันที่20 มิ.ย. 2560  มี นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน  โดย บริษัท เชฟรอน ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย และพันธมิตรประกอบด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ให้การสนับสนุน 
  ในเวทีเสวนาดังกล่าว มีการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ “พัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนในชุมชนชายฝั่ง  สุราษฎร์ธานี” โดยการสนับสนุนของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ซึ่งดำเนินการพัฒนาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวให้กับชุมชนชายฝั่งสุราษฎร์ธานี 10 แห่ง มาตั้งแต่ปี 2558   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนอย่างยั่งยืน  รวมทั้งการนำเสนอ ร่างแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ นักธุรกิจ และเอกชน รวมถึง 21 กลุ่มท่องเที่ยว  และรวบรวมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีฉบับสมบูรณ์  ต่อไป

   
  นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า  เชฟรอนประเทศไทย ได้ร่วมกับพันธมิตรดำเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้แก่สมาชิกชุมชนชายฝั่งสุราษฎร์ธานี อาทิ ความรู้ด้านการตลาด การตลาดออนไลน์ การบริหารราคา และการบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจตลอดจนเสริมศักยภาพของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

  โดยได้ดำเนินการไปแล้ว 10 ชุมชน ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนคลองน้อย กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บางใบไม้ กลุ่มชุมชนลีเล็ดนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนท่าฉาง กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านพุมเรียง กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเลม็ด กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนบ้านนางกำ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอำเภอไชยา กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บึงขุนทะเล และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชีวิตบ้านบางโพธิ์ โดยตลอดสองปีที่ผ่านมา โครงการได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม เวิร์คช้อป ศึกษาดูงาน รวมแล้ว 34 ครั้ง มีสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเข้าร่วมแล้ว 616 คน มีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 3,000 คน มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 75 และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70

  “ภายหลังจากการจัดเวที เราเชื่อว่าโครงการนี้จะได้รับการขยายผลสู่ชุมชนที่เหลือในจังหวัด สุราษฎร์ธานี ด้วยความร่วมมือระหว่างชุมชนเองแบบพี่ช่วยน้อง และจากความพันธมิตรภาคส่วนต่างๆในสังคม ตามยุทธศาสตร์ที่เครือข่ายระดับจังหวัดได้ให้แนวทางไว้ เพื่อเสริมศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป” นางหทัยรัตน์  กล่าว

Date : 18 / 06 / 2017

 • Date : 18 / 06 / 2017
  ปตท.สผ.ส่งมอบดอกดารารัตน์11,999ดอกในกิจกรรม"ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน"

  ทีมผู้บริหาร ปตท.สผ. ส่งมอบดอกดารารัตน์จำนวน 11,999 ดอก สมทบกลุ่มปตท. ภายใต้กิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน”  สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

  เมื่อเร็วๆนี้ นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัท เป็นตัวแทนส่งมอบดอกดารารัตน์ จำนวน 11,999 ดอก ซึ่งผู้บริหารและพนักงาน ของปตท.สผ. และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นในกิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน”  ให้กับกลุ่ม ปตท. โดยมีนายเทวินทร์  วงศ์วานิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปรวมกับดอกดารารัตน์ของกลุ่ม ปตท. นำไปมอบต่อให้กับสำนักพระราชวังและกรุงเทพมหานคร สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

   ในภาพ (จากซ้าย):  ประพัฒน์ โสภณพงศ์พิพัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ; ฐิติ เมฆวิชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริการธุรกิจ;  พงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ ปตท.สผ.; สมพร ว่องวุฒิพรชัย; เทวินทร์ วงศ์วานิช; วิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ ปตท. ; มานะ โรจน์พิบูลสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคนิควิศวกรรม กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนาและ มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ปตท.สผ.

Date : 16 / 06 / 2017

 • Date : 16 / 06 / 2017
  สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารนโยบายพลังงาน

  วันนี้ (16 มิถุนายน 2560) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การสื่อสารนโยบายสู่ภาคปฏิบัติของกระทรวงพลังงาน” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ พร้อมมอบนโยบายและหลักการทำงานอย่างมีความสุข ให้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พลังงานจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงพลังงาน ที่เข้าร่วมกว่า 300 คน

  ทั้งนี้ การจัดสัมมนาฯ ในวันนี้ เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นบูรณาการแนวทางการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างแนวทางการสื่อสารนโยบายด้านพลังงานที่สำคัญๆ ของกระทรวงพลังงาน ไปสู่สาธารณะชนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมร่วมกันปฏิบัติทุกภารกิจไปสู่เป้าหมายในการสร้างภาคพลังงานของประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

  ***ขอขอบคุณเนื้อหาจาก Facebook Page กระทรวงพลังงาน

   

   

   

   

Date : 15 / 06 / 2017

 • Date : 15 / 06 / 2017
  ปตท.จับมือผู้ค้าในกลุ่มกว่า200บริษัทร่วมประกาศเจตนารมณ์ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ

  ปตท. จับมือผู้ค้าในกลุ่มกว่า200 บริษัทร่วม ประกาศเจตนารมณ์ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance)หวังผลักดันกลุ่มผู้ค้าให้มีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส  ก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืน

   เมื่อเร็วๆ นี้ นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร  และ นางเยาวนุช กว้างสุขสถิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานจัดหาพัสดุกลุ่ม ปตท. และผู้ค้าของกลุ่ม ปตท. กว่า 200 บริษัท ร่วมประกาศเจตนารมณ์ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ในงานสัมมนา Supplier Relationship Management (SRM) ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “Together Towards Tomorrow : ก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืน” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานจัดหาพัสดุของกลุ่ม ปตท. และผู้ค้า

  โดยโอกาสดังกล่าว  ปตท. ได้สนับสนุนให้ผู้ค้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นสมาชิก “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” เพื่อผลักดันให้ผู้ค้าของ ปตท. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน