กิจกรรมทั้งหมด

Date : 02 / 06 / 2017

 • Date : 02 / 06 / 2017
  ปตท. จิฟฟี่ ส่งมอบ"ห้องน้ำเพื่อน้อง"รร.วัดหอมเกร็ดจ.นครปฐม

  ปตท. จิฟฟี่ นำรายได้จากการคัดแยกขยะรีไซเคิลภายใต้โครงการ “แยกแลกยิ้ม”ไปสร้างประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบสถานีบริการ  โดยเริ่มสร้างและส่งมอบห้องน้ำเพื่อน้อง และเงินสมสบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การสอน  มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,292,122 บาท ให้กับโรงเรียนวัดหอมเกร็ด จังหวัดนครปฐม

  นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันปตท.และร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ 150 สาขา กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่าเพื่อเป็นการตอบแทนและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม จิฟฟี่ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขให้ชุมชน โดยร่วมโครงการ “แยกแลกยิ้ม” นำรายได้จากการคัดแยกขยะรีไซเคิลไปจำหน่าย และนำรายได้ ดังกล่าวไปทำกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบสถานีบริการ โดยได้เริ่มโครงการแรก ส่งมอบห้องน้ำเพื่อน้องให้ นายไพทูรย์ ชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหอมเกร็ด ณ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา จำนวนรวม 11 ห้องทั้งชายและหญิง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,136,667 บาท และมอบเงินสบทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การสอน  มูลค่า 155,455 บาท รวมมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,292,122 บาท

Date : 01 / 06 / 2017

 • Date : 01 / 06 / 2017
  กกพ.พร้อมจัดประชุมวิชาการด้านพลังงานระหว่างประเทศครั้งที่6"Towards Smart Regulation"

  คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พร้อมจัด “ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านพลังงานระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560” ครั้งที่ 6 วันที่30 มิ.ย.2560 นี้ที่รร.พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Towards Smart Regulation” เพื่อต่อยอดความคิดและแนวทางในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องนโยบาย“Thailand 4.0” และ “Energy 4.0”  และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายด้านการกำกับกิจการพลังงานและด้านพลังงาน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Energy Regulators’ Network: AERN) และกลุ่มพันธมิตรจากการประกอบกิจการพลังงานทั้งในและต่างประเทศ

   นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. กล่าวว่า กกพ. ได้จัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยการจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ และการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรกำกับกิจการพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Energy Regulators’ Network: AERN) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานกำกับกิจการพลังงานภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนความคิดเห็นในการพัฒนาการกำกับกิจการพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมระดับสากล ระหว่างกลุ่มพันธมิตรด้านพลังงาน ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กกพ.  โดยที่ผ่านมาได้จัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการฯ มาแล้ว จำนวน 5 ครั้ง แต่ละครั้งจะมีการเลือกหัวข้อการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการฯ ที่มีความน่าสนใจและสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ 

  การประชุมในปีนี้ จะจัดขึ้นในวันที่30 มิถุนายน 2560 ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ นับเป็นการจัดครั้งที่ 6 ตามแนวคิดของการกำกับกิจการพลังงานยุคใหม่ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Towards Smart Regulation” เพื่อต่อยอดความคิดและแนวทางในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องตามแนวนโยบาย “Thailand 4.0” และ “Energy 4.0” เพื่อเพิ่มและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายด้านการกำกับกิจการพลังงานและด้านพลังงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และเป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนองค์ความรู้และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านพลังงานและการกำกับกิจการพลังงานระหว่างกันของผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน ผู้แทนจากประเทศสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรกำกับกิจการพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Energy Regulators’ Network: AERN) และกลุ่มพันธมิตรจากการประกอบกิจการพลังงานทั้งในและต่างประเทศ

  ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นและความรู้ต่างๆ ที่จะได้จากการจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุง และผลักดันแผนการดำเนินงานของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ๆ ตลอดจนส่งเสริมแผนการดำเนินงานด้านการกำกับกิจการพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรด้านการกำกับพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • Date : 01 / 06 / 2017
  กระทรวงพลังงานพอใจเวทีรับฟังความเห็นร่างพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันฯ

  กระทรวงพลังงานพอใจเวทีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น “ร่างพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. …. ”ตามมาตรา77 ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เตรียมสรุปประเด็น นำเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา  คณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามลำดับ

  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560  กระทรวงพลังงานโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  มีการจัดเวทีสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ที่สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กำหนดให้ ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  โดยก่อนหน้านี้ ทางสนพ. ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางผ่านเว็บไซต์www.eppo.go.th  และ www.lawamendment.go.th  รวมทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  หรือ โทรสาร 02-612 1391 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560 

  นาย.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)และโฆษกกระทรวงพลังงาน   กล่าวแสดงความพอใจกับการจัดงาน ที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ค้าน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมัน สมาคม มูลนิธิ ภาควิชาการ รวมถึงประชาชนทั่วไป รวมกว่า 300 คน ซึ่ง ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย         โดยขั้นตอนหลังจากนี้ ทาง สนพ. จะจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น ประกอบการจัดทำคำชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจำเป็นใน การตราพระราชบัญญัติ (Checklist)เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา  คณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามลำดับต่อไป

  สำหรับ ร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ 1. รักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ 2.สนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพ 3.บรรเทาผลกระทบการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันแก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส 4.สนับสนุนการลงทุนสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ และ  5.สนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเป็นการยกระดับกฎหมายจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเดิมที่เป็นคำสั่งนายกรัฐมนตรี ภายใต้พระราชกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ขึ้นเป็น “พระราชบัญญัติ” 

  โดยประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นค่อนข้างมาก คือวัตถุประสงค์ข้อที่5ที่จะนำเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันเชื้อเพลิง เช่นการสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์  ซึ่งส่วนหนึ่งเห็นว่า ไม่ควรจะใช้เงินจากส่วนอื่นที่ไม่ใช่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้พ.ร.บ.ฉบับนี้ 

 • Date : 01 / 06 / 2017
  กรมเชื้อเพลิงฯจัดFocus Groupรับฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้องร่างกฎกระทรวงสัญญาแบ่งปันผลผลิต

  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย(Focus Group)กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อสาระสำคัญร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับสัญญาแบ่งปันผลผลิต เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์  ก่อนการประกาศใช้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดรับฟังความเห็นผ่านเว็ปไซต์ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตั้งแต่วันที่11 พ.ค.2560

  การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่1 มิ.ย 2560 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  โดยมีการเชิญกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงทั้งคณะกรรมการปิโตรเลียม ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา บริษัทผู้รับสัมปทานและบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

  นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวในการเปิดการประชุมว่า  การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้  เน้นไปที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อสาระสำคัญร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับสัญญาแบ่งปันผลผลิต  โดยเฉพาะน่วยงานราชการที่จะต้องนำกฏหมายดังกล่าวมาใช้ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ประกอบการในธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

  โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงทั้ง3ฉบับ ประกอบด้วย 1ร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยเวลาในการนำส่งค่าภาคหลวงให้แก่รัฐ สำหรับผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตพ.ศ..   2ร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ และการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตพ.ศ.. 3.ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ... นั้นได้นำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  เพื่อรับฟังความเห็นจากประชาชนมา ตั้งแต่วันที่11พ.ค.2560 แล้ว 

   ทั้งนี้ ถึงแม้ว่า การออกกฎหมายลูก จะไม่จำเป็นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามบทบัญญัติมาตรา77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  แต่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใส  รวมถึงการได้รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์  เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขร่างกฎกระทรวงให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   

Date : 31 / 05 / 2017

 • Date : 31 / 05 / 2017
  ปตท. คว้ารางวัล ‘2016 ATD Excellence in Practice Awards

  ปตท. คว้ารางวัล ‘2016 ATD Excellence in Practice Awards’ในระดับ Honorable Mention Citation (รางวัลชมเชย) ในประเภท Career Development ให้กับโครงการ Young People to Globalize : YP2G ซึ่งคัดจากผลงานหรือโครงการที่องค์กรต่างๆ ทั่วโลกส่งเข้าประกวด ที่ เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เป็นคนดีที่เก่ง และมีความรับผิดชอบ

  เมื่อเร็วๆนี้ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล 2016 ATD Excellence in Practice Awards ในระดับ Honorable Mention Citation (รางวัลชมเชย) ในประเภท Career Development ให้กับโครงการ Young People to Globalize : YP2G ของ ปตท. ซึ่งคัดจากผลงานหรือโครงการที่องค์กรต่างๆ ทั่วโลกส่งเข้าประกวดกว่า 220 หัวข้อ ณ เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา จัดโดย The Association for Talent Development (ATD) องค์กรด้านการพัฒนาบุคลากรที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปตท. ให้เป็นคนดีที่เก่ง มีความรับผิดชอบ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าองค์กรไทยสามารถสร้างโปรแกรมการพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานโลก

Date : 26 / 05 / 2017

 • Date : 26 / 05 / 2017
  เปิดปั๊มปตท.300แห่งทั่วประเทศชวนประชาชนร่วมทำดอกไม้จันทน์

  ปตท. เปิดพื้นที่ปั๊มน้ำมัน300แห่ง เชิญชวนประชาชน ร่วมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายพ่อของแผ่นดิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560 

   นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยธุรกิจน้ำมัน เชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่ร่วมโครงการทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่ร่วมโครงการได้ที่ www.pttplc.com   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PTT Contact Center 1365

   ทั้งนี้ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 300 แห่งทั่วประเทศได้จัดเตรียมสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครให้สามารถร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี และจะรวบรวมดอกไม้จันทน์ที่ได้ไปส่งมอบแก่หน่วยงานที่เป็นจุดวางดอกไม้จันทน์ในแต่ละจังหวัดต่อไป

 • Date : 26 / 05 / 2017
  ปตท. จับมือ Continental ศึกษาลู่ทางธุรกิจยางรถยนต์และยานยนต์

  นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. (ตรงกลาง) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท. (ที่ 4 จากขวา) Mr. Thomas Chambers, Managing Director, Continental Automotive (Thailand) (ที่ 4 จากซ้าย) และ คุณศิริวรรณ คูอัมพร, Managing Director, Continental Tyres (Thailand) (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจยางรถยนต์และอุตสาหกรรมยานยนต์ร่วมกัน ระหว่าง ปตท. และ  Continental เพื่อต่อยอดจุดแข็งของทั้ง 2 บริษัท อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนต่อเนื่องสู่อนาคต