กิจกรรมทั้งหมด

Date : 24 / 05 / 2018

 • Date : 24 / 05 / 2018
  ไออาร์พีซี จับมือทัพเรือภาค 1 ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือ

  ไออาร์พีซี ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือ เพื่อทดสอบการประสานงานกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติและแผนปฎิบัติการช่วยเหลือได้ทันที พร้อมเพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้แก่หน่วยงานที่ร่วมการฝึก

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือและเรือ (ISPS Code) ภายใต้รหัสการฝึก INEX’ 18 (IRPC- Naval Exercise 2018) ระหว่างวันที่ 16 -18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีคุณวิชิต นิตยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคุณธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดที่ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี

  การฝึกซ้อมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการประสานงานระหว่างกองทัพเรือ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามแผนงานและภารกิจกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติในพื้นที่ สามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งยังเป็นการทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกัน เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึก และแสดงความพร้อมของไออาร์พีซีในการประสานความร่วมมือกับกองทัพเรือและหน่วยงานราชการต่างๆ ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยเพื่อความมั่นคงของชาติ สอดคล้องกับนโยบายที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

Date : 22 / 05 / 2018

 • Date : 22 / 05 / 2018
  4หน่วยงานลงนามเอ็มโอยูพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกและรถโดยสารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน

  ผลักดันการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกและรถโดยสารอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้การบูรณาการบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานร่วมกัน 

  นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมฯ มีโครงการ Sure Driving Smart Driver ที่เป็นหนึ่งในโครงการยกระดับคุณภาพของผู้ขับรถ โดยเฉพาะรถโดยสารและรถบรรทุกสินค้า ซึ่งกรมฯ ร่วมกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชน ที่นอกจากการฝึกทักษะการขับรถแล้ว ยังได้เน้นถึงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ถนนและสภาพการจราจร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนถนนและทำงานร่วมกับระบบ GPS Tracking ที่กรมฯ ได้ผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการดูแลและกำกับติดตามการขับขี่ให้เกิดความปลอดภัย อีกทั้งได้มีการส่งเสริมและให้การรับรองแก่ผู้ผ่านมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ Q Mark ซึ่งมีเกณฑ์พิจารณา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการองค์กร การจัดการระบบการขนส่ง ด้านบุคลากร ด้านยานพาหนะ และการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยไม่ก่อผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

  นายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า การจัดทำหลักสูตรเทคนิคการขับรถให้ปลอดภัยและประหยัดของกรมฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านมาตรฐานวิชาชีพสำหรับผู้ขับขี่รถบรรทุกและรถโดยสารในธุรกิจขนส่ง นำไปสู่การพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งกรมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการขับขี่ และลดต้นทุนการใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง สถานประกอบกิจการสามารถใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นเครื่องมือในการวัดความสามารถของบุคลากร รวมถึงการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหรือกำหนดอัตราค่าจ้างตามความสามารถที่แท้จริง และเป็นแรงดึงดูดสำหรับแรงงานใหม่ที่อยู่ในตลาดแรงงาน ผู้ว่างงาน หรือผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพได้หันมาให้ความสนใจในวิชาชีพด้านการขนส่งมากขึ้น อันจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะพนักงานขับรถในภาคขนส่งได้อีกทางหนึ่งด้วย

   

  นายทองอยู่ คงขันธ์ นายกสมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย กล่าวว่า สมาคมฯ มีกลุ่มเครือข่ายด้านการขนส่งสินค้า รถโดยสารทั่วประเทศ และรถเครนที่ให้บริการอยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และงานบรรเทาสาธารณภัย เป็นสมาชิกอยู่ 11 สมาคม พร้อมด้วยเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าอื่น ๆ อีก 6 สมาคม และผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ รวมกว่า 400,000 คัน ซึ่งตลอดเวลา 20 ปีของการก่อตั้งสมาคมฯ ได้รณรงค์กับผู้ประกอบการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในเรื่องการใช้ถนนและแก้ปัญหาการจราจร รวมทั้งเรียกร้องให้มีระบบการบริการและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุด การทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภายใต้นโยบายการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกและรถโดยสารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัยครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาพนักงานขับรถบรรทุกให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง และการเพิ่มทักษะ ด้านการควบคุมยานพาหนะหรือการขับรถขนาดใหญ่ การใช้เส้นทางและการจราจร ร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน เช่น ระบบ GPS และระบบ IT ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานวิชาชีพด้านการขนส่ง

   

Date : 19 / 05 / 2018

 • Date : 19 / 05 / 2018
  กกพ. เลือกผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

  คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วน โดยได้แต่งตั้งผู้บริหาร กฟผ. ร่วมเป็นกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียฯ ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

  ว่าที่ พ.ต. ดร. อนุชาต ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์โครงการ กฟผ. ได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามที่กำหนด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ซึ่งจัดอยู่ในประเภทโครงการหรือกิจการลำดับที่ 11 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

  ทั้งนี้ เมื่อมีโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ประเภทโครงการหรือกิจการลำดับที่ 11 ที่เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น กกพ. จะสรรหาคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและขึ้นทะเบียนไว้ มาร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยจะทำการคัดเลือกเป็นรายโครงการต่อไป

Date : 17 / 05 / 2018

 • Date : 17 / 05 / 2018
  พีทีที ดิจิตอล ลงนามกับ ไอบีเอ็ม ประเทศไทย ในการวิจัยพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์

  พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น ลงนามความร่วมมือ ไอบีเอ็ม ประเทศไทย ในการวิจัยและพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ ดิจิตอลโซลูชันส์ ดิจิตอลแพลตฟอร์มและศูนย์ข้อมูล เพื่อเสริมศักยภาพให้กับบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ในการขับเคลื่อนงานเทคโนโลยีดิจิตอลให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท.

  เมื่อวันที่16..2561 ที่ผ่านมา นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นางพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าง นางอรวดี โพธิสาโร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด และ นายเจมส์ โคสิส พาร์ทเนอร์และรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจไอบีเอ็ม โกลบอล บิสสิเนส เซอร์วิส บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด โดยเป็นความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ ดิจิตอลโซลูชันส์ ดิจิตอลแพลตฟอร์มและศูนย์ข้อมูล เพื่อเสริมศักยภาพให้กับบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ในการขับเคลื่อนงานเทคโนโลยีดิจิตอลให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต่อไป