กิจกรรมทั้งหมด

Date : 21 / 03 / 2018

 • Date : 21 / 03 / 2018
  SCIeco โชว์ระบบ CEMS ในงาน SETA 2018 หวังโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมนำมาใช้ควบคุมมลพิษ

  SCIeco  นำระบบ CEMS (Continuous Emission Monitoring Systems) โชว์ในงานมหกรรมเทคโนโลยีพลังงานที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย หรือ SETA2018 ระหว่างวันที่21-23 มี.ค. 2561 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา หวังกลุ่มโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมนำมาใช้ควบคุมปริมาณการระบายมลพิษจากปล่องโรงงาน 

  นาย ธีระพล ติรวศิน ผู้บริหารของบริษัทเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งทำธุรกิจ ให้บริการจัดการและกำจัดกากอุตสาหกรรม พร้อมบริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและสอบเทียบเครื่องมือ  อธิบายถึง ระบบ CEMS (Continuous Emission Monitoring Systems) ที่นำมาร่วมออกบูธแสดงในงาน SETA2018  ระหว่างวันที่ 21-23 มี.ค. 2561 ว่า ระบบCEMS ที่ได้มาตรฐาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจในการผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีสะอาดและไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

  โดยเฉพาะหากโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มีการนำระบบดังกล่าวไปใช้ จะสร้างการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เนื่องจากจะสามารถควบคุมปริมาณการระบายมลพิษจากปล่องโรงงาน ที่ถือเป็นดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 

  ระบบ CEMS ที่ผ่านการประกันคุณภาพ จะสะท้อนประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี ทำให้โรงงานเกิดความมั่นใจในการควบคุมคุณภาพการผลิต และการระบายมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 

  เขา กล่าวด้วยว่า ธุรกิจของ SCIeco  ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปกากอุตสาหกรรมและขยะชุมชน โดยนำมามาปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน และวัตถุดิบทดแทน สำหรับใช้ในเตาเผาอุตสาหกรรม อย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฏหมายประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการฝังกลบ และเป็นการช่วยลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 • Date : 21 / 03 / 2018
  รู้จัก4รองอธิบดีตั้งใหม่ กระทรวงพลังงาน

  รู้จัก 4 รองอธิบดีตั้งใหม่ กระทรวงพลังงาน “นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล”  “อุษา ผ่องลักษณา” “ภูมี ศรีสุวรรณ” และ “วัฒนพงษ์ คุโรวาท”  เสริมทัพการบริหารยุคEnergy 4.0
   
  ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy news center- ENC) รายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงพลังงานได้แต่งตั้งข้าราชการระดับรองอธิบดี  4 ตำแหน่ง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ทำให้ขณะนี้ หน่วยงานระดับกรมทุกกรมในกระทรวงพลังงานมีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีครบทุกตำแหน่ง ที่พร้อมสำหรับปฏิบัติหน้าที่แล้ว
  โดยรองอธิบดีที่ตั้งใหม่ จำนวน4คน ประกอบด้วย 1.น.ส.นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ขึ้นดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) แทนนายหร่อหยา จันทรัตน์ ที่ขึ้นไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ทำให้ปัจจุบัน พพ. มีรองอธิบดีครบทั้ง 3 ตำแหน่งแล้ว คือ น.ส. นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล, นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ และนายวันชัย บรรลือสินธุ์

  2.นางอุษา ผ่องลักษณา ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ขึ้นดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.)แทนนายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ที่ขึ้นไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ทำให้ปัจจุบันกรม ธพ. มีรองอธิบดีครบทั้ง 2 คน คือ นางอุษา ผ่องลักษณา และนายสมบูรณ์ หน่อแก้ว

  3.นายภูมี ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม ขึ้นดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ(ชธ.) แทนนางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ที่ขึ้นไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ทำให้ปัจจุบัน กรม ชธ.มีรองอธิบดีครบทั้ง 2 ตำแหน่งแล้ว คือ นายภูมี ศรีสุวรรณ และนายสราวุธ แก้วตาทิพย์

  และ4.นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายไฟฟ้า  ขึ้นดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)(ตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี) แทนนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ที่ขึ้นไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน  ทำให้ปัจจุบัน สนพ. มีรอง ผอ.ครบ 2 ตำแหน่งแล้ว คือ นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท และ นายเพทาย หมุดธรรม

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำแหน่งรองอธิบดีที่ตั้งใหม่ นั้นส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมและความเข้าใจนโยบายเรื่องของ Energy 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงพลังงาน ที่สอดคล้องกับนโยบายThailand 4.0 ของรัฐบาล ไปปฎิบัติได้เป็นอย่างดี 

Date : 17 / 03 / 2018

 • Date : 17 / 03 / 2018
  "เทวินทร์"นำทีมผู้บริหารปตท.มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ"ชาญศิลป์"ซีอีโอ ปตท.คนที่9

  ซีอีโอปตท คนปัจจุบัน.”เทวินทร์ วงศ์วานิช “นำผู้บริหาร ปตท. ที่ร่วมสมัครรับการสรรหา ร่วมแสดงความยินดีกับ “ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” ซีอีโอ  ปตท.คนที่ 9 ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากบอร์ดปตท.เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยทีมผู้บริหารทั้งหมดพร้อมร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจของ ปตท. ให้ก้าวหน้า เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจ เน้นความโปร่งใส สู่อนาคตที่ยั่งยืน

  ภายหลังจากที่บอร์ดปตท. ที่มีนายปิยสวัสดิ์  อัมระนันทน์  เป็น ประธาน ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม ปตท. ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  หรือ ซีอีโอ คนที่ 9 ของปตท.นับตั้งแต่การก่อตั้ง  โดยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ต่อจากนายเทวินทร์ วงศ์วานิช  ซีอีโอ ปตท.คนปัจจุบัน ตั้งแต่ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นั้น   ทาง นายเทวินทร์  (ที่2จากขวา) พร้อมด้วยผู้บริหาร ปตท. ซึ่งเป็นผู้ร่วมสมัครเข้ารับการสรรหาอีก3 คน ได้แก่ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย (ที่2 จากซ้าย ) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ (ที่1 จากขวา)  และ นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิทัล ปตท.(ที่1จากซ้าย )  ได้มอบดอกไม้ แสดงความยินดี กับ นายชาญศิลป์ (ยืนกลาง)  โดยทีมผู้บริหารทั้งหมด พร้อมที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนธุรกิจของ ปตท. ให้ก้าวหน้า เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจ เน้นความโปร่งใส สู่อนาคตที่ยั่งยืน

Date : 16 / 03 / 2018

 • Date : 16 / 03 / 2018
  ปตท.ร่วมมือ รฟท.ทดสอบใช้ไบโอดีเซล B10ในเครื่องยนต์รถไฟ เส้นทาง บ้านแหลม-แม่กลอง

  บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)  ร่วมมือ กับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทดสอบใช้ไบโอดีเซล B10 ในเครื่องยนต์รถไฟเส้นทางบ้านแหลม – แม่กลอง สนองนโยบายรัฐที่ต้องการเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง

  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 นาย ไพรินทร์  ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทดสอบการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 ในเครื่องยนต์รถไฟ ณ สถานีรถไฟบ้านแหลม จ.สมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการเพิ่มส่วนผสมของไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลจากปัจจุบันที่มีส่วนผสมอยู่ 7% (B7) เป็นส่วนผสมที่ 10% (B10) โดยนำร่องเดินรถไฟ สายบ้านแหลม - แม่กลอง เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคมศกนี้  โดยมี นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทย และ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธี

  นาย ไพรินทร์ กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 กำหนดเป้าหมายหลักของการขนส่งในประเทศคือลดอุบัติเหตุ และลดการก่อมลภาวะ ซึ่งการมอบหมายให้ รฟท. และ ปตท. ร่วมกันทดสอบการใช้น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมไบโอดีเซล ร้อยละ 10 กับรถไฟดีเซลราง เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ และร่วมมือกันพัฒนาต้นแบบ  อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรให้แก่ประเทศไทยอย่างยั่งยืน

  ในขณะที่ นายวิฑูรย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ร่วมกันทดสอบการใช้น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมไบโอดีเซลร้อยละ 10 ในการเดินรถไฟสายบ้านแหลม - แม่กลอง เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์มดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล โดยเพิ่มส่วนผสมของไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้นจากปัจจุบันร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 10

  ด้านนายทนงศักดิ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ในการเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์มดิบสำหรับการผลิตไบโอดีเซลนั้น ตามที่ได้รับมอบนโยบายจากกระทรวงพลังงานกับกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ รฟท. และ ปตท. ร่วมกันทดสอบการใช้น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมไบโอดีเซล ร้อยละ 10 โดยทำการทดลองกับรถดีเซลราง ในเส้นทางรถไฟสายบ้านแหลม-แม่กลอง ในการนำร่องการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 ร่วมกับ ปตท. จำนวน 36,000 ลิตร ในระยะเวลา 6เดือน เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ รวมถึงผลกระทบ ที่มีต่อเครื่องยนต์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้น้ำมันไบโอดีเซลมากยิ่งขึ้นในอนาคต

  ส่วน นางสาวจิราพร กล่าวว่า ที่ผ่านมา ปตท. สนองนโยบายแก้ปัญหาปาล์มล้นตลาดมาอย่างต่อเนื่อง  ด้วยการจัดเก็บน้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นอีก 40 ล้านลิตร (ซึ่งเทียบเท่าน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) 35,000 ตัน) จากเดิม ที่เคยเก็บ 23 ล้านลิตร รวมทั้งสิ้น 63 ล้านลิตร เพื่อช่วยพยุงระดับราคาปาล์มน้ำมันให้สูงขึ้นในช่วงน้ำมันปาล์ม ล้นตลาด และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น อีกทั้งนำร่องเพิ่มปริมาณการใช้ไบโอดีเซลภายใต้โครงการทดสอบการใช้ B10 ร่วมกับ รฟท. จำนวน 36,000 ลิตร ในระยะเวลา 6 เดือน โดย ปตท. ได้เข้าสำรวจพื้นที่และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก รฟท. ในการนำเสนอแผนการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับ การใช้งาน B10 ซึ่งในระยะการทดสอบนี้ ปตท. และ รฟท. จะร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ในทุก 12,500 กม. เพื่อวิเคราะห์ถึงการพัฒนาคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Date : 15 / 03 / 2018

 • Date : 15 / 03 / 2018
  สนพ.ส่งสัญญาณรัฐวิสาหกิจปรับตัวรับนวัตกรรมยุคใหม่

  สนพ.ส่งสัญญาณ เตือนองค์กร รัฐวิสาหกิจ เร่งปรับตัวรับนวัตกรรมยุคใหม่ที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบหักมุม (Disruptive change) พร้อมสนับสนุนทุนวิจัยนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง, SME และเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน ในขณะที่นักวิชาการระบุปัญหาการสื่อสารระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ แนะตั้งผู้จัดการนักวิจัย ช่วยแก้ปัญหาได้

  นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) เปิดเผยว่า ทิศทางพลังงานของไทยกำลังถูกนวัตกรรม(Innovation)ยุคใหม่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบหักมุม(Disruptive change) ซึ่งหลายองค์กรสามารถปรับตัวได้แล้ว แต่ยังมีหลายองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่สามารถค้นพบทิศทางการบริหารงานใหม่ภายใต้กระแสนวัตกรรมที่กำลังมาแรงในขณะนี้ ดังนั้นหากปัจจุบันองค์กรใดไม่พัฒนาใช้นวัตกรรม จะทำให้ยึดติดกับพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น จนไม่สามารถทราบตัวตนที่แท้จริงขององค์กรและทิศทางการให้บริการในอนาคตได้

  ทั้งนี้บุคลากรที่มองเห็นความสำคัญของนวัตกรรม จะเกิดทักษะขึ้น มีความกล้า ไม่ยึดติดและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยโลกนวัตกรรมในอนาคตจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังนี้  ประชาชนจะหันมาอยู่ในเมืองมากกว่าชนบท และเมืองจะเป็นตัวดูดพลังงานมากกว่าชนบท 4-5 เท่า, โลกจะหันไปสู่นวัตกรรมสีเขียว หรือ นวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม, จะเกิดนวัตกรรมที่ตอบสนองวัยสูงอายุมากขึ้น,ทุกอย่างในชีวิตจะมีระบบเซนเซอร์ประมวลผล และจะเกิดธุรกิจใหม่ทางโลกออนไลน์มากขึ้น เป็นต้น    

  ดังนั้นการวิจัยด้านพลังงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หยุดไม่ได้ ต้องพัฒนารองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในส่วนของ สนพ. ยังต้องการส่งเสริมงานวิจัยในด้านการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง, การอนุรักษ์พลังงานกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SME),การสร้าง platform สำหรับการปรับเปลี่ยนโหมด( Mode shift) และการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานได้ ซึ่งขณะนี้ยังขาดงานวิจัยพลังงานในด้านดังกล่าวอยู่มากและยังรอนักวิจัยเข้ามาเสนอผลงานอยู่ เพื่อต่อยอดไปสู่การนำไปใช้ได้จริงในสังคม

   ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ  อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) กล่าวว่า การให้ทุนวิจัยพลังงานเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องมีระบบตรวจสอบไม่ให้งานวิจัยเกิดความซ้ำซ้อนกัน แต่ควรเป็นงานวิจัยที่ช่วยต่อยอดให้เกิดการพัฒนาสู่การนำมาใช้จริงได้มากขึ้น นอกจากนี้เห็นว่าอนาคตพลังงานไทยจะมีการผสมผสานพลังงานทดแทนหลากหลายชนิดมากขึ้น และการใช้น้ำมันจะลดลง ดังนั้นการจัดหาและการใช้พลังงานควรคำนึงถึงการตั้งราคาพลังงานที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงจากการผลิตและมูลค่าทางสิ่งแวดล้อม

  นายเกชา ธีระโกเมน กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย กล่าวว่า ช่องว่างระหว่างผู้วิจัยกับผู้ใช้หรือผู้ประกอบการยังมีมากเกินไป นักวิจัยยังมองไม่ออกถึงความต้องการของผู้ใช้ จึงทำให้การนำมาใช้จริงเกิดได้ยาก ดังนั้นจึงควรมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย

  รศ.ดร.ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้ประสานงาน สำนักงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สกว. กล่าวว่า อยากเสนอให้มีผู้จัดการวิจัย ซึ่งจะทำหน้าที่ประสานระหว่างผู้วิจัยกับผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดการนำนวัตกรรมผลิตออกมาใช้ได้จริง ซึ่งผู้จัดการวิจัยจะต้องมีทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีที่สามารถสื่อสารและสนองความต้องการของผู้ใช้ได้